×
Wyszukaj w serwisie
×

Pomoc materialna dla uczniów - stypendium szkolne 2012/2013

HERB - logo W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego, informujemy o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów.

Pomoc materialna przysługuje:
1.    uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2.    wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3.    uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku;
4.    słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1.    stypendium szkolne,
2.    zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne  może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

O stypendium szkolne można ubiegać się, jeśli spełnia łącznie poniższe warunki:
1.    miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł netto,
2.    uczeń zamieszkuje na terenie gminy Lewin Brzeski.

Wnioski przyjmowane będą do 15 września 2012 roku,  a w przypadku słuchaczy wymienionych wcześniej kolegiów, wnioski przyjmowane do 15 października 2012 roku.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio dokumenty potwierdzające dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku wystąpienia dochodu utraconego – z miesiąca złożenia wniosku.

Stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych imiennych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

Wnioski o przyznanie stypendium dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 1 pok. nr 4. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 77 424 66 36.