×
Wyszukaj w serwisie
×

Podsumowanie akcji zbiórki opon

  opo2.jpeg
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Naszej Gminy, którzy wzięli udział w akcji zbiórki zużytych opon pn.: „Opony używane przywieź do nas – nie zanieczyszczaj środowiska”. Zbiórka ta odbyła się w sierpniu. Wszyscy mieszkańcy Gminy, którzy mieli zużyte opony mogli je złożyć w wyznaczone miejsce w swojej miejscowości, skąd odbierała je firma „Coton” z Brzegu. Następnie firma „Coton” przekazała te opony do cementowni w Górażdżach, gdzie zostały wykorzystane jako alternatywne paliwo. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Łącznie zebraliśmy 64 tony opon różnego typu.
 
            Przeprowadzona zbiórka zużytych opon miała na celu ograniczyć problem dzikich wysypisk i co najważniejsze przyczynić się do poprawy stanu czystości środowiska. Wraz z rozwojem przemysłu motoryzacyjnego narasta problem utylizacji zużytych opon. Szczególnym obciążeniem dla środowiska jest długi okres rozkładu gumy w warunkach naturalnych. Mieszanki gumowe stosowane do produkcji opon zawierają złożone z długich łańcuchów polimery, które ulegają biodegradacji w okresie do 100 lat. Dlatego tak ważne jest, aby zużyte opony były poddawane utylizacji bądź recyklingowi. W Polsce odzysk zużytych opon odbywa się przede wszystkim w zakresie odzysku energetycznego. Znaczna część wyprodukowanego tonażu opon trafia w postaci zużytego ogumienia do pieców cementowni i w znacznie mniejszym stopniu, ciepłowni. Cementownie tworzą główną stronę popytową na alternatywne paliwo, jakim jest guma, ponieważ technologie produkcji w tych zakładach wymagają stosowania w piecach najwyższych temperatur. Trzeba jednak podkreślić, że opony w piecach cementowni stanowią zazwyczaj 10 do 20 proc. ogółu spalanego paliwa. Wszystkie zakłady produkcyjne muszą spełniać restrykcyjne normy w zakresie emisji szkodliwych gazów i eliminować wydalanie do atmosfery produktów spalania opon. Dla tej gałęzi przemysłu to bardzo cenne paliwo, ponieważ opony mają wyższą kaloryczność w porównaniu do węgla kamiennego. Poza tym, w efekcie ich spalania w piecu cementowni nie powstaje popiół, a w porównaniu z węglem emitowanych jest mniej szkodliwych gazów - głównie dwutlenku węgla i dwutlenku siarki.
 
Na terenie gminy Lewin Brzeski znajdują się obszary o cennych walorach przyrodniczych. W południowej części gminy znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” oraz jeden Park Krajobrazowy, Użytki ekologiczne, Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe, Stanowiska Dokumentacyjne i Pomniki przyrody. Nasza Gmina charakteryzuje się dużym bogactwem stojących wód powierzchniowych. Zbiorniki te występują często w otoczeniu leśnym, wytwarzając jedną z najrzadziej występujących stref ekotonowych – woda – las.  Mając na swoim terenie tyle cennych przyrodniczo zasobów, musimy dbać i troszczyć się o naszą małą ojczyznę. Nie pozwólmy, aby dzikie wysypiska zniszczyły nasze środowisko!