×
Wyszukaj w serwisie
×

Czekają nas zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi

 
W dniu 1 stycznia weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.). Ustawa zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system zakłada, że samorząd przejmie odpowiedzialność za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zwolni właścicieli z obowiązku podpisywania umów z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Nowelizacja ustawy umożliwi gminom przejęcie pełnej kontroli w zakresie zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi, dzięki czemu odpady będą odbierane od każdego mieszkańca i nie trafią na dzikie wysypiska.
W Gminie Lewin Brzeski nowy system gospodarki odpadami komunalnymi zacznie obowiązywać od  1 lipca 2013r. Do 30 czerwca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych będzie mógł odbywać się  na podstawie umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a właścicielem nieruchomości. Gmina w drodze przetargu wybierze najbardziej konkurencyjną firmę, z którą zawarte zostaną umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Każdy właściciel nieruchomości będzie obowiązany złożyć w gminie (na specjalnym formularzu) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i  wnieść odpowiednią opłatę. Dla tych którzy segregują odpady opłata będzie znacznie niższa. Stawka opłaty  za gospodarowanie odpadami zostanie uchwalona przez Radę Miejską. Do 31 grudnia 2012r. Rada Miejska uchwali również akt prawa miejscowego -  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski, który określi szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Zanim jednak wejdą w życie na terenie naszej gminy, te nowe zasady gospodarki odpadami, Rada Miejska musi podjąć jeszcze kilka uchwał regulujących gospodarkę odpadami (zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem). Na wprowadzenie zmian w gminach ustawodawca wskazuje okres 12 miesięcy. Do dnia wejścia w życie uchwał albo zarządzeń nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, gmina nie jest obowiązana do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Właściciel nieruchomości, który w dniu wejścia w   życie ustawy ma zawartą umowę z przedsiębiorcą na odbiór odpadów, jest zwolniony z uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w okresie obowiązania tej umowy, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. Nowe zasady gospodarki odpadami będą obowiązywały wszystkich najpóźniej od 01 lipca 2013 r.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wprowadza również zmiany dotyczące zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Od 1 stycznia 2012 r. przedsiębiorcy chcący  rozpocząć prowadzenie działalności  w zakresie  odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia, ale mają obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej. Natomiast przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają aktualne zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, nie muszą uzyskać wpisu do rejestru, gdyż  zezwolenia te zachowają ważność do końca 2012 roku. Ci przedsiębiorcy będą zobowiązani uzyskać wpis do rejestru dopiero od 1 stycznia 2013 r.  Wniosek o wpis do rejestru należy składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.  
O planowanych działaniach wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej www.lewin-brzeski.pl jak również na tablicy ogłoszeń. Wszyscy zainteresowani mogą uzyskać odpowiedź na pytania dot. znowelizowanej ustawy w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim; pok. 14, Rynek 26.
Osoba do kontaktu:
Kamila Lubczyńska
77 424 66 80
 
 
 
 
Harmonogram uchwalenia uchwał Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z póź. zm.)
 
 
Lp.
podstawa prawna
czego dotyczy uchwała
ustawowy termin podjęcia uchwały
Uchwały obowiązkowe
1
Art. 4
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
do końca 2012 r.
2
Art. 6k
Uchwała w sprawie metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
do końca 2012 r.
3
Art. 6l
Uchwała dot. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
do końca 2012 r.
4
Art. 6n ust. 1
Uchwała dot. wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji (zgodnie z art. 12 Rada Miejska może w tej uchwale określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji (art. 6n ust. 2)).
do końca 2012 r.
5
Art. 6r ust 1
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług
do końca 2012 r.
6
Art. 6 ust. 2
Uchwała w sprawie górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych i są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych (Rada Miejska podejmie uchwałę w przypadku nie podjęcia uchwały na podstawie art. 6c ust. 1 i art. 6a ust.1
brak
7
Art. 7 ust. 3a
Uchwała dot. wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
brak
Uchwały nieobowiązkowe
8
Art. 6a ust. 1
Uchwała w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości wszystkich, albo wskazanych obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz art. 5 ust. 1 pkt 4 (uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości)
brak
9
Art. 6c ust. 2
Uchwala w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
brak
10
Art. 6r ust. 4
Uchwała w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wysokości cen za te usługi
brak
11
Art. 6 ust. 1a
Uchwala w sprawie innego udokumentowania wykonywania obowiązków pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych (w przypadku nie podjęcia uchwały na podstawie art. 6c ust. 1 i uchwały na podstawie art. 6a ust. 1 w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych)
brak