×
Wyszukaj w serwisie
×

Uwaga pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 
Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje pracodawców realizujących przygotowanie zawodowe młodocianych, że zgodnie z obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku zmianą art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572  z późn. zm.), dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) – art. 70b ust. 11 ustawy.
W związku z powyższym do wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, składanych od dnia 1 września 2012 roku, stosuje się również ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z póżn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
Zgodnie z art. 37 ust.1 „Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
1)       wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2)       informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości   i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.”
Zgodnie z ust. 11 w/w artykułu  „Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się  o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 5, pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi.”
Zakres informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. Nr 53, poz. 311).  W załączeniu wzór Formularza informacji, który należy wypełnić zgodnie z przypisami oraz Instrukcją wypełniania tabeli w części D formularza.
 
 
                                                                                              Burmistrz
                                                                                            Artur Kotara