×
Wyszukaj w serwisie
×

Konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi biura LGD

logo-brzeska-wies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Brzeska Wieś Historyczna” zs. w Krzyżowicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. obsługi biura Lokalnej Grupy Działania „Brzeska Wieś Historyczna”

Wymagania niezbędne:

Kandydatem na stanowisko specjalisty ds. obsługi Stowarzyszenia może być osoba, która:

1/ jest obywatelem polskim,
2/ ukończyła 18 rok życia i ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
3/ nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
4/ posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy,
5/ posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na tym stanowisku:
   - wykształcenie minimum średnie (preferowane wyższe)
   - co najmniej 6 miesięczny  staż pracy w jednostkach administracji publicznej lub obsługa biur, kancelarii,
   - znajomość zagadnień z zakresu ustaw:  prawo o stowarzyszeniach, ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , ustawy o samorządzie gminnym,  znajomość Programu LEADER i Programu Odnowa Wsi, PO Kapitał Ludzki
   - znajomość obsługi komputera  (MS OFFICE).
   - dyspozycyjność (podróże służbowe)

Wymagania dodatkowe:
1/ Znajomość jednego języka obcego ( angielski, niemiecki, francuski),
2/ Doświadczenia w realizacji programów i projektów z udziałem środków Unii Europejskiej,

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
- kwestionariusz osobowy,
- kserokopie świadectw pracy (potwierdzone za zgodność z oryginałem)
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (potwierdzone za zgodność z oryginałem)
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
- oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z prowadzonym naborem na w/w stanowisko,
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w  zamkniętych kopertach  
z podanym adresem zwrotnym   i dopiskiem  :
 „ Nabór  na   stanowisko specjalisty ds. obsługi biura LGD „Brzeska Wieś Historyczna ”  

w terminie   do dnia     28 stycznia 2008r.   do  godz. 15.oo,  osobiście -  w siedzibie Stowarzyszenia (Krzyżowice – Pałac  , lub  pocztą  na  adres:

Stowarzyszenie
Brzeska Wieś Historyczna
Krzyżowice (Pałac)
49-332 Olszanka

Oferty , które wpłyną  do Stowarzyszenia po wyznaczonym wyżej  terminie nie będą rozpatrywane .  O zachowaniu  terminu  decyduje data wpływu do Stowarzyszenia .
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zawiadomieni o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Zarząd
Stowarzyszenia
Brzeska Wieś Historyczna