×
Wyszukaj w serwisie
×

Zbiera się komisja mieszkaniowa

mieszkanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

Informuję, że w dniu 05.02.2008 roku o godzinie 1300 w sali ślubów Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim (Rynek 26) rozpocznie się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

UWAGA

Społeczna Komisja Mieszkaniowa będzie rozpatrywała wnioski, które są kompletne, uzupełnione o dane z okresu ostatnich trzech miesięcy  i wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim w terminie od 25.02.2007r. do 05.02.2008r.
Wnioski, które wpłyną do tut. Urzędu po tym terminie, po uzupełnieniu będą rozpatrywane na początku roku 2009.

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych zawieranych na czas nieoznaczony i o najem socjalnych oraz sposobu poddawania tych spraw kontroli społecznej.

 1. Uprawnionymi  do występowania o prawo do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Lewin Brzeski są osoby posiadające trudne warunki mieszkaniowe i materialne określone w Uchwale Nr XXVII/236/2001 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2001 roku.
 2. Osoby  starające się o prawo najmu lokalu mieszkalnego z zasobów gminnych składa  w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim wypełniony wniosek wraz z załącznikami.
 3. Wniosek podlega sprawdzeniu przez pracownika Wydziału pod względem poprawności jego wypełnienia.
 4. Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową przy udziale pracownika Wydziału Komunalnego.
 5. W wyniku rozpatrzenia wniosków sporządza się projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu.
 6. Projekt listy sporządza się na początku każdego roku i podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na okres jednego miesiąca na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.W uzasadnionych  przypadkach Burmistrz może podjąć decyzję o sporządzeniu listy dodatkowej.
 7. W okresie wywieszenia projektu listy, osoby zainteresowane mają prawo składania zastrzeżeń, które podlegają rozpatrzeniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową przy udziale pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. 
 8. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządzona zostaje lista ostateczna osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu. Listę ostateczną zatwierdza Burmistrz Lewina Brzeskiego. Jest ona umieszczana na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego na czas realizacji.
 9. Osoby objęte listą ostateczną są  kierowane do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – w miarę pozyskiwania wolnych lokali.
 10. Osoba, która nie uzyskała skierowania do zawarcia umowy najmu, winna jest złożyć ponownie wniosek w celu umieszczenia na liście w roku następnym.
 11. Bez konieczności zachowania powyższej procedury kierowane są do zawarcia umowy najmu lokalu osoby:
 • pozbawione lokalu na skutek klęsk żywiołowych, katastrof, pożarów,
 • dokonujące przy udziale Urzędu Miasta i Gminy dobrowolnej zamiany lokalu mieszkalnego,
 • uprawnione do lokalu socjalnego na mocy wyroku sądowego,
 • osoby określone w § 17 Uchwały Nr XXVII/236/2001 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2001 roku.