×
Wyszukaj w serwisie
×

XXV sesja Rady Miejskiej

 

 

    Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  z w o ł u j e  XXV  sesję  Rady  Miejskiej   w Lewinie Brzeskim na dzień  29 września 2008  roku  o godz. 13ºº, która  odbędzie  się  w sali  Miejsko-Gminnego Domu Kultury   w Lewinie  Brzeskim  ul Rynek 14

Porządek   obrad :
1.   Otwarcie obrad sesji.
2.   Stwierdzenie quorum.
3.   Przedstawienie  porządku obrad sesji
4.   Przyjęcie protokołu  z XXII, XXIII, XXIV  sesji .
5.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.   Formy działania bezrobociu prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu.
7.   Przyjęcie  :
     1/   sprawozdania z działalności   Burmistrza  Lewina Brzeskiego za  okres  od dnia 10 czerwca  2008r. do dnia  12  września  2008r.,
     2/   informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r.
     3/   sprawozdania z realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych gminy Lewin Brzeski.
8. Podjęcie uchwał w sprawie :
1/  zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
2/   zmian  w budżecie,
3/   zatwierdzenia rocznego  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Lewin Brzeski za 2007 rok.
4/   zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich,
5/  powołania komisji inwentaryzacyjnej,
6/   zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w prawo własności,
7/   zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w prawo własności,
8/   wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej – działki  Nr 1250/17 dla współwłaścicieli budynku przy ul. Mo-niuszki Nr 51,
9/   wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej – działki Nr 718/9 dla współwłaścicieli budynku przy ul. Moniuszki Nr 49,
10/    wyrażenie zgody na przejęcie w formie darowizny od firmy SÜDZUCKER  POLSKA S.A. nieruchomości gruntowych położonych w Lewinie Brzeskim dz. nr 205/37 o pow. 0,0548 ha, dz. nr 205/38 o pow. 0,00187 ha, dz. nr 205/48 o pow. 1,6532 ha, dz. nr 205/49 o pow. 0,1942 ha.
11/    wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i pierwszej opłaty z tytułu udziału obejmującego prawo użytkowania wieczystego w nieruchomości wspólnej,
12/    uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lewin Brzeski,
13/    zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski,
14/    zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Brzeski
15/    wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Brzeski na rzecz Gminy Miasto Brzeg,
16/    przystąpienia do zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów,
17/    przystąpienia  do zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelniki
18/    zmiany uchwały  nr XX/154/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-scowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Lewin Brzeski oraz części wsi Kantarowice,
19/   dotycząca wyrażenia opinii w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznego z siedzibą               w Kup.
  9.  Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną  wyników z przeprowadzonej kontroli.
10.   Rozpatrzenie skarg.
11.   Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego o  działaniach podejmowanych na rzecz gminy  Lewin  Brzeski.
12.   Interpelacje  i zapytania Radnych.
13.   Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
14.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
15.   Wolne wnioski i informacje.
16.   Zamknięcie obrad sesji.

   
Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta i gminy do wzięcia udziału.