×
Wyszukaj w serwisie
×

Uczeń na wsi

 pieczęć gmin.jpeg Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że został uruchomiony nabór wniosków w ramach pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pod nazwą „UCZEŃ NA WSI”. Termin składania wniosków upływa 20 września 2008 roku.
O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
1)   posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
2)  pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej   (z wyłączeniem szkoły policealnej),
3)  posiada stałe zameldowanie na terenie gminy Lewin Brzeski,
4) posiada średnie miesięczne dochody brutto nie przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym tj. kwoty 1123,20 zł.
     W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki jest rodzic lub opiekun prawny.
 Szczegółowe informacje oraz dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, pokój nr 4, nr tel. 0774246636 lub pobrać ze strony PFRON:
www.pfron.org.pl.