×
Wyszukaj w serwisie
×

XXVI sesja Rady Miejskiej

  laska_marszałkowska.jpeg

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  zwołuje  XXVI  sesję  Rady  Miejskiej   w Lewinie Brzeskim na dzień  28  października  2008  roku    o godz. 13ºº, która  odbędzie  się  w sali  Miej-sko-Gminnego Domu Kultury   w Lewinie  Brzeskim  ul Rynek 14
Porządek  obrad :
1.   Otwarcie obrad sesji.
2.   Stwierdzenie quorum.
3.   Przedstawienie  porządku obrad sesji
4.   Przyjęcie protokołu  z XXVI sesji.
5.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.   Realizacja programu „Odnowa wsi” Programu Leader w gminie Lewin Brzeski.
7.   Stan bazy szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski.
8.   Przyjęcie  sprawozdania z działalności   Burmistrza  Lewina Brzeskiego za  okres  od dnia  15 września  2008r. do dnia 03  października  2008r.,
9.   Podjęcie uchwał w sprawie :
1/   określenia stawek podatku od nieruchomości,
2/   uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lewin Brzeski,
3/   wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i pierwszej opłaty z tytułu udziału obejmującego prawo użytkowania wieczystego w nie-ruchomości wspólnej, .
4/   zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomo-ści gruntowej w prawo własności,
5/   uchylenia własnej Uchwały Nr XXIV/230/2005 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  z dnia  27 kwietnia 2005r.
6/   uchylenia własnej Uchwały Nr XXXIV/325/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 kwietnia 2006r.
7/   ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej za udział  w działaniu ratow-niczym lub szkoleniu pożarniczym,
8/   powierzenia zadania dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim  w zakresie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,
9/   przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyj-nych Spółki Usługi Wodno – Kanalizacyjne „Hydro-Lew” Sp. z o.o. na lata 2009 – 2013.
10.  Rozpatrzenie skarg.
11.   Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego o  działaniach podejmowanych na rzecz gminy  Lewin Brzeski.
12.   Interpelacje  i zapytania Radnych.
13.   Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
14.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
15.   Wolne wnioski i informacje.
16.   Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta i gminy do wzięcia udziału.

Przewodniczący  Rady
Mieczysław  Adaszyński