×
Wyszukaj w serwisie
×

XXVII Sesja Rady Miejskiej

  laska_marszałkowska.jpeg

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  z w o ł u j e  XXVII  sesję  Rady  Miejskiej  w Lewinie Brzeskim na dzień  25  listopada  2008  roku    o godz. 13ºº, która  odbędzie  się  w sali  Miejsko-Gminnego Domu Kultury   w Lewinie  Brzeskim  ul Rynek 14

Porządek  obrad :

1.   Otwarcie obrad sesji.
2.   Stwierdzenie quorum.
3.   Przedstawienie  porządku obrad sesji
4.   Przyjęcie protokołu  z XXVI sesji.
5.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.   Przyjęcie  sprawozdania z działalności   Burmistrza  Lewina Brzeskiego za  okres  od dnia   06 października  2008r. do dnia 05  listopada  2008r.,
7.   Podjęcie uchwał w sprawie :
1/  zmian w budżecie,
2/  obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na  2009 rok
3/  wprowadzenia opłaty od posiadania psów
4/  podatku od środków transportowych
5/  górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpa-dów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,
6/  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie  ścieków,
7/   przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski,
8/   przystąpienia do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski oraz części wsi Kantorowice, Stroszowice i Przecza
9/  wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, udziałem w prawie własności gruntu i pierwszej opłaty  z tytułu udziału obejmującego prawo użytkowania wieczystego w nieruchomości wspólnej.
  8.   Rozpatrzenie skarg.
  9.   Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego o  działaniach podejmowanych na rzecz gminy  Lewin  Brzeski.
10.   Interpelacje  i zapytania Radnych.
11.   Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
12.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13.   Wolne wnioski i informacje.
14.   Zamknięcie obrad sesji.


Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta i gminy do wzięcia udziału.


                                       Przewodniczący  Rady
                                   /-/ Mieczysław  Adaszyński