×
Wyszukaj w serwisie
×

Stop bierności Wiwat zaradności!

  2008 564.jpeg

2008 596.jpeg

 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim realizuje projekt pn. ”Stop bierności Wiwat zaradności! Rozwój aktywnych form integracji w Gminie Lewin Brzeski” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
Dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej  wdraża pakiet 20 kontraktów socjalnych, którym głównym założeniem jest aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujący obszar Gminy Lewin Brzeski.
Beneficjenci zostali podzieleni na dwie 10-osobowe grupy , korzystają z instrumentów aktywnej integracji tj.
-aktywizacji edukacyjnej: w ramach której: gr. I florystyka- bukieciarstwo, uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu wykonywania bukietów, wiązanek i innych kompozycji kwiatowych, gr. II  obsługa  kasy fiskalnej z modułem sprzedawcy. Obie grupy będą wyposażone w wiedzę  ABC przedsiębiorczość, Plusy i Minusy Prowadzenia własnego biznesu, pomysł na własną firmę.
aktywizacji zawodowej: grupowe i indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, udział w warsztatach z praktyką.
-aktywizacji społecznej: grupowe i indywidualne wsparcie psychologa
-aktywizacji zdrowotnej, beneficjenci mają możliwość wyrobienia  sobie książeczek sanitarno-epidemiologicznych.
Wsparcie w projekcie ma charakter kompleksowy, wyposaża bezrobotnych w umiejętność sprawnego, elastycznego poruszania się po rynku pracy, oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zaświadczenia i certyfikaty ukończonego kursu zostaną wręczone podczas uroczystej konferencji zakończającej projekt w grudniu 2008r.