×
Wyszukaj w serwisie
×

Zawiadomienie

  laska_marszałkowska.jpeg

 
      Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim    z w o ł u j e  XXVIII  sesję  Rady  Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień  30  grudnia  2008  roku    o godz. 13ºº, która  odbędzie  się  w sali  Miejsko-Gminnego Domu Kultury   w Lewinie  Brzeskim  ul Rynek 14
Porządek  obrad :
1.   Otwarcie obrad sesji.
2.   Stwierdzenie quorum.
3.   Przedstawienie  porządku obrad sesji
4.   Przyjęcie protokołu  z XXVII sesji.
5.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.   Przyjęcie  sprawozdania z działalności   Burmistrza  Lewina Brzeskiego za  okres  od dnia    06  listopada 2008r. do dnia 06 grudnia  2008r.,
7.   Podjęcie uchwał w sprawie :
         1/  uchwalenia budżetu gminy na 2009  rok,
2/  zmian w budżecie,
3/  planu dofinansowania form doskonalenia i doradztwa zawodowego nauczycieli w 2009 roku,
4/  przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, osobami prawnymi  i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
5/ ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania  i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-dziny doraźnych zastępstw, a także stopień podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,
6/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok,
7/ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok,
8/ wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, udziałem w prawie własności gruntu i pierwszej opłaty  z tytułu udziału obejmującego prawo użytkowania wieczy-stego w nieruchomości wspólnej.
9/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości grunto-wej,
  10/  zmiany uchwały Nr XXV/190/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2008r.
    11/  zmiany uchwały Nr XXVI/202/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października 2008r,
    12/  uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lewin Brzeski.
    13/  zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2009r.
  8.  Rozpatrzenie skargi.
  9.   Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego o  działaniach podejmowanych na rzecz gminy      Lewin  Brzeski.
10.   Interpelacje  i zapytania Radnych.
11.   Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
12.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13.   Wolne wnioski i informacje.
14.   Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta i gminy do wzięcia udziału.

Przewodniczący  Rady
/-/ Mieczysław  Adaszyński

 

Materiały dotyczące sesji znajdują się na stronie  http:/ www.bip.lewin-brzeski.pl