×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja

z5055762Z.jpeg  

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XVIII/237/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku w Gminie Lewin Brzeskim:

właściciele, zarządcy nieruchomości położonych wzdłuż ulicy mają obowiązek utrzymywać czystość i porządek na terenie bezpośrednio przyległym do nieruchomości tj. na chodniku  oraz innych częściach nieruchomości służących do użytku publicznego. Obowiązek ten powinien być realizowany poprzez:
 niezwłocznie po opadach odgarnięcie błota, śniegu, lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym
i pojazdów,
 podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania,
 usunięcie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów
i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się, w szczególności w miejscach nad wejściami
i wyjściami z nieruchomości, bramami, przejściami,
w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych tj. chodników
i dróg publicznych.

Naruszenie powyższych obowiązków stanowi wykroczenie określone w art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
i jest zagrożone karą grzywny z art. 77, 117, 144, 145 Kodeksu Wykroczeń