×
Wyszukaj w serwisie
×

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

laska_marszałkowska.jpeg  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  z w o ł u j e  na wniosek Burmistrza  w trybie art.20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 .poz.1591  z późn. zm./ XXX  sesję Rady  Miejskiej  w Lewinie Brzeskim na dzień  05 marca  2009r.  o godz. 13ºº,  która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego  w Lewinie  Brzeskim  ul Rynek 26.

Porządek   obrad :

1.  Otwarcie obrad sesji.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przedstawienie  porządku obrad sesji.
4.  Podjęcie uchwał   w sprawie :
1/   zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu         Rewitalizacji Miasta  Lewin  Brzeski,
2/  uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski,
3/   zmian w budżecie.
5. Zamknięcie obrad sesji.


                                                           
Przewodniczący Rady           
                                                            
Mieczysław Adaszyński