×
Wyszukaj w serwisie
×

Pomoc materialna dla uczniów - Stypendium szkolne 2009/2010

  pomoc materialna.jpeg

 W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego, informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dla uczniów. Pomoc finansową  może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Pomoc materialna przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


O stypendium szkolne można ubiegać się, jeśli spełnia się łącznie poniższe warunki:
1. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł netto,
2. uczeń zamieszkuje na terenie gminy Lewin Brzeski.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115 poz. 728. z dnia 12 marca 2004 r.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Wnioski przyjmowane będą do 15 września 2009 roku,  a w  przypadku słuchaczy wymienionych wcześniej kolegiów, wnioski przyjmowane do 15 października 2009 roku.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio dokumenty potwierdzające dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku wystąpienia dochodu utraconego – z miesiąca złożenia wniosku

Stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych imiennych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

Wnioski o przyznanie stypendium dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 1 pok. nr 4.