×
Wyszukaj w serwisie
×

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  z w o ł u j e  XXXVI  sesję  Rady  Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień  29  września  2009r. o godz. 13ºº, która  odbędzie  się  w sali  Miejsko-Gminnego Domu Kultury   w Lewinie  Brzeskim  ul Rynek 14

Porządek   obrad :
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie  porządku obrad sesji
4.    Przyjęcie protokółów  z XXXIV  i  XXXV  sesji .
5 .   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego o  działaniach podejmowanych na rzecz gminy  Lewin  Brzeski.
7.    Przyjęcie  :
     1/   sprawozdania z działalności   Burmistrza  Lewina Brzeskiego za  okres  od dnia 16 czerwca 2009r. do dnia  11 września 2009r.
     2/   informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji  kultury za I  półrocze 2009r.
8.    Formy przeciwdziałania bezrobociu prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu.
9.    Podjęcie uchwał w sprawie :
1/  uchylenia własnej uchwały Nr XXXIV/282/2009 z dnia 29 czerwca 2009r.
2/  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania „Remont chodnika w drodze powiatowej                      nr 2152 O – ul. Powstańców Śląskich (odcinek od ul. Rolnej do ul. Piasta Kołodzieja) w Lewinie Brzeskim,
3/  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn. „Remont chodnika wraz z udrożnieniem                      odwodnienia w drodze powiatowej nr 2154 O – ul. Al. Wojska Polskiego w Lewinie Brzeskim”,,
4/  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania „Remont chodnika w drodze powiatowej                     nr 1508 wraz z likwidacją barier architektonicznych – ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim”
5/  zmian w budżecie,
6/  zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej,
7/  wyrażenia zgody na rozwiązanie Stowarzyszenia Samorządowego A-4 z siedzibą w Opolu,
8/  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lewin Brzeski,
9/  uchwalenia  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski na lata  2009 – 2013,
10/   zmiany Uchwały Nr XXIX/248/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie przystąpienia              do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borkowice – teren zlokalizowany przy drodze krajowej 94,
11/   uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski,
12/   wyrażenia zgody na  przejęcie od Wojewody Opolskiego wykonania zadania z zakresu administracji rządowej,
13/   przyjęcia do realizacji projektu pn. „Unihokej na pograniczu polsko-czeskim i występy grup tanecznych w czasie dni miast – Lewin Brzeski – Opole – Bruntal - Andelska Hora”
14/   wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
15/   wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie 99% bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, udziałem w prawie własności gruntu lub pierwszej opłacie z tytułu udziału obejmującego prawo użytkowania wieczystego w nieruchomości wspólnej,
16/   wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, udziałem w prawie własności gruntu lub odpowiednio w pierwszej opłacie z tytułu udziału obejmującego prawo użytkowania wieczystego przysługujące gminie Lewin Brzeski jako właścicielowi.
10.    Interpelacje  i zapytania Radnych.
11.    Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
12.    Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13.    Wolne wnioski i informacje.
14.    Zamknięcie obrad sesji.

  
Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta i gminy do wzięcia udziału.

Przewodniczący  Rady
/-/ Mieczysław  Adaszyński