×
Wyszukaj w serwisie
×

STOP bierności, WIWAT zaradności!

  Nowy-9D.jpeg

pieczęć gmin.jpeg

DSC05677.jpeg

Obraz 001.jpeg

Obraz 002.jpeg

Obraz 009.jpeg

Obraz 010.jpeg

Obraz 016.jpeg

Obraz 017.jpeg

Obraz 020.jpeg

Obraz 031.jpeg

Obraz 035.jpeg

Obraz 036.jpeg

Od lutego 2009 r. MGOPS w Lewinie Brzeskim realizuje projekt pn.: „Stop bierności Wiwat zaradności! Rozwój aktywnych form integracji w Gminie Lewin Brzeski”, który jest kontynuacją działań podjętych w 2008 r.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach      Działania  7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki.

Projekt jest odpowiedzią na problem braku zatrudnienia, z jakim borykają się klienci MGOPS w Lewinie Brzeskim.

W Gminie Lewin Brzeski liczba mieszkańców na dzień 31.12.2008r. wynosiła 13.479. Spośród nich 831 osoby to osoby zarejestrowane w PUP jako  bezrobotne, a 360 osób korzystało z pomocy OPS w Lewinie Brzeskim właśnie z powodu braku zatrudnienia.  Skala problemu jest więc wysoka.
Wsparciem objęto w 2009 r. 19 osób - długotrwale korzystających z pomocy OPS w Lewinie Brzeskim.

Realizując projekt zależało nam, aby osoby zagrożone wykluczeniem społecznym wyposażyć w nowe umiejętności i kwalifikacje ułatwiające im dostęp do rynku pracy oraz zbudowanie właściwych postaw osobowych, sprzyjających aktywnemu poszukiwaniu pracy oraz integracji ze społeczeństwem.

Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, w ramach których uczęszczali na warsztaty i szkolenia.

Uczestnicy dzięki realizacji projektu wzięli udział w:

- aktywizacji zawodowej, w ramach której uczestnicy mieli możliwość indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym, który wsparł ich w zaplanowaniu własnego planu działania.

- aktywizacji zdrowotnej, w ramach której uczestnicy wzięli udział w terapii rodzinnej przeprowadzonej przez psychologa Mirosławę Olszewską.
Warsztaty odbyły się w Ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym w Głuchołazach.

 - aktywizacji społecznej, w ramach której odbył się trening umiejętności i kompetencji społecznych przeprowadzony przez psychologa.

- aktywizacji edukacyjnej, w ramach której uczestnicy uczęszczali na kursy zawodowe, które kończyły się uzyskaniem konkretnych umiejętności zawodowych tj.:

 • Kurs florystyczny „Bukieciarstwo i florystyka”.
 • Kurs Opiekunek osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 • Kurs komputerowy z podstaw obsługi komputera i korzystania z intrnetu
 • Kurs prawo jazdy kategorii B
 • Warsztaty z ABC przedsiębiorczości, w ramach którego uczestnicy wspólnie z doradcą stworzyli indywidualne biznes plany na otwarcie własnej działalności gospodarczej.


Ponadto dzięki realizacji projektu po raz pierwszy wprowadzono tzw. ASYSTENTÓW RODZINNYCH, którzy to wdrożyli indywidualną pracę socjalną z wybranymi uczestnikami projektu. 


Istotne jest, że Powyższe wsparcie miało charakter kompleksowy, gdyż OPS zapewnił  19 osobom diagnozę potencjału zawodowego, zostali oni wyposażeni w wiedzę i umiejętności dotyczące intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, mieli możliwość rozwinięcia umiejętności społecznych oraz nabycia konkretnych umiejętności zawodowych.

Ponadto otrzymali oni wsparcie specjalisty w zakresie opracowania własnych biznes planów, dzięki którym otrzymają możliwość zdobycia śr. finansowych na założenie własnej firmy.
Podczas większości wsparcia Uczestnicy mięli zagwarantowany transport i wyżywienie.

Kompleksowość wsparcia w projekcie polegało również na tym, że wyposażyło się bezrobotne osoby w umiejętność sprawnego, elastycznego poruszania sie po rynku pracy i wytworzyło się w nich świadomość konieczności stałego inwestowania w wiedzę i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Efektem projektu stało się:

 • pobudzenie aktywności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do samodzielnego poszukiwania pracy,
 • zdobycie kwalifikacji zawodowych przez 19 osób z terenu Gminy Lewin Brzeski,
 • zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu,
 • zwiększenie samodzielności oraz zaufania we własne siły i możliwości,
 • zwiększenie odwagi w podejmowaniu działań i decyzji,
 • podniesienie samooceny przez osoby korzystające długotrwale z pomocy OPS.