×
Wyszukaj w serwisie
×

Nowe stawki opłat

 

NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNLANYMI –
 
- SEGREGOWANIE SIĘ OPŁACA !
 
Drodzy mieszkańcy!
Od 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w całej Polsce, zmienią się zasady odbierania odpadów dla każdego z nas. Do tego czasu umowy na wywóz śmieci z firmą wywozową podpisują właściciele nieruchomości, od 1 lipca 2013 r. zrobi to gmina. Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości. Właściciele nieruchomości będą wnosili do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustaloną stawką w zależności od wielkości gospodarstwa domowego (lub pojemników na odpady) i sposobu gromadzenia odpadów. W naszej gminie Radni Rady Miejskiej podjęli decyzję o odbieraniu odpadów komunalnych zarówno od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jak i od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, gdyż pozwala togminie na  przejęcie pełnej kontroli w zakresie zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi, dzięki czemu odpady będą odbierane od każdego właściciela nieruchomości i nie trafią na dzikie wysypiska. Właścicielami nieruchomości niezamieszkałych są np. przedsiębiorcy, którzy posiadają nieruchomości, gdzie wytwarzane są odpady komunalne, a także szkoły, przedszkola, żłobki, placówki służby zdrowia, zarządcy ogródków działkowych, właściciele nieruchomości posiadający działki na terenach rekreacyjnych na terenie Gminy Lewin Brzeski. Osoby segregujące odpady komunalne zapłacą mniej, ponieważ za gromadzenie odpadów w sposób selektywny ustalono znacznie niższe stawki opłat. W zamian za wniesioną opłatę przedsiębiorca wybrany w przetargu zorganizowanym przez gminę, odbierze KAŻDĄ ilość odpadów komunalnych. Co więcej, koniec ze zmartwieniami co zrobić ze starą pralką, rozpadającą się szafą, zużytymi oponami, przeterminowymi lekami, chemikaliami i innymi problematycznymi odpadami – gmina zorganizuje Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie każdy mieszkaniec gminy Lewin Brzeski będzie mógł przekazać odpady w ramach tej jednej opłaty wnoszonej do gminy. Dzięki temu „nie będzie się opłacać” wyrzucanie śmieci do lasu. Zniknie też powód, żeby pozbywać się odpadów poprzez spalanie w domowych piecach, co jest niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Lewin Brzeski, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi następująco:

 
Rodzaj gospodarstwa domowego:
 
Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny:
Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie gromadzonymi w sposób selektywny:
Gospodarstwo 1-osobowe
14,00 zł
24,00 zł
Gospodarstwo 2-osobowe
28,00 zł
38,00 zł
Gospodarstwo 3-osobowe
39,00 zł
54,00 zł
Gospodarstwo 4-osobowe
52,00 zł
72,00 zł
Gospodarstwo 5-osobowe i więcej
64,00 zł
84,00 zł

 
Miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Lewin Brzeski, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynosi następująco:

 
Wielkości pojemników:
 
Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny:
Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie gromadzonymi w sposób selektywny:
60 - 80 l
11,49 zł
18,95 zł
110 l – 120 l
13,67 zł
22,55 zł
240 l
22,08 zł
36,43 zł
360 l
30,05 zł
49,58 zł
770 l
60,52 zł
99,86 zł
1 100 l
85,69 zł
141,39 zł
5 000 l
469,33 zł
774,39 zł
7 000 l
579,64 zł
956,41 zł
10 000 l
745,10 zł
1 229,41 zł

 
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne dotyczy np. nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, obiektów użyteczności publicznej, placówek oświatowo-przedszkolnych, żłobków, domu dziecka, ogródków działkowych, targowiska, placówek handlowo-usługowych, restauracji, barów, zakładów pracy, punktów pocztowych itp.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości, a także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2012.391)) wyliczy sam na podstawie specjalnego formularza – wzoru deklaracji. W deklaracji znajdą się informacje potrzebne do wyliczenia opłaty oraz każdy właściciel oświadczy, w jaki sposób będzie gromadził odpady (w sposób selektywny bądź nieselektywny), poda wielkość gospodarstwa domowego bądź poda ilość i wielkość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych. Wzór deklaracji zostanie dostarczony do każdego właściciela nieruchomości pocztą, a ponadto będzie dostępny do pobrania w Urzędzie Miejskim, na stronie internetowej gminy Lewin Brzeski oraz w świetlicach i u sołtysów wiejskich.
O planowanych działaniach wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej www.lewin-brzeski.pl. Wszyscy zainteresowani mogą uzyskać odpowiedź na pytania dot. znowelizowanej ustawy w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim; pok. 10 i 14, Rynek 26.
Tel. do kontaktu: 77 424 66 63 i 77 424 66 80
 
PDFuchwała w sprawie trybu i częstotliwości uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami (153,66KB)
 
PDFuchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunlnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lewin Brzeski (97,92KB)