×
Wyszukaj w serwisie
×

Urzędnicy z Lewina się szkolą

KAPITAL_LUDZKI 1.1
 

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim przystąpił do realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Brzegu projektu pod nazwą „Podniesienie umiejętności i kwalifikacji urzędników z powiatów brzeskiego i nyskiego, w celu poprawy jakości obsługi klienta i inwestora”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Szkolenia obejmą łącznie 324 pracowników samorządowych. Projekt zakłada przeprowadzenie 24 szkoleń tematycznych z zakresu:

 • Technik radzenia sobie ze stresem,
 • Profesjonalnej obsługi petenta,
 • Komunikacji i pracy w zespole,
 • Efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Efektywnego zarządzania czasem pracy urzędnika,
 • Motywowania pracowników,
 • Technik autoprezentacji,
 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • Ochrony danych osobowych w JST,
 • Dyscypliny finansów publicznych oraz kary za jej naruszenie,
 • Informacji publicznej - prawnych aspektów dostępu,
 • ECDL,
 • Zasad rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
 • Rozliczania VAT w samorządzie terytorialnym,
 • Zarządzania kryzysowego - dla pracowników gminnych zespołów reagowania kryzysowego,
 • Rozwiązywania problemów praktycznych przy udzielaniu zamówień publicznych,
 • Roli i znaczenia planów zagospodarowania przestrzennego, renty adiacenckiej, renty planistycznej,
 • Kontroli i rozliczania dotacji UE w JST,
 • Kontroli i audytu w JST,
 • Programu „Płatnik” i „Symfonia”,
 • Nabycia praktycznych umiejętności w procesie skutecznego ubiegania się o dotacje z funduszy strukturalnych UE,
 • Analizy ekonomicznej i finansowej jako elementu projektu unijnego,
 • Postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • Gospodarki wodno - ściekowej w świetle ustawy prawo wodne oraz aktów i praw ochrony środowiska,
 • także szkolenia języka angielskiego, języka niemieckiego oraz języka czeskiego.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Starostwa Brzeskiego
http://brzeg-powiat.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=610&Itemid=139