×
Wyszukaj w serwisie
×

Stypendia szkolne 2010/2011

podreczniki  
 W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego, informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dla uczniów. Pomoc finansową może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
 
 
Pomoc materialna przysługuje:
 
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 
 
Świadczenia pomocy materialnej, przysługują również:
 
1. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 
2. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 
 
O stypendium szkolne można ubiegać się, jeśli spełnia łącznie poniższe warunki:
 
1. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł netto,
 
2. uczeń zamieszkuje na terenie gminy Lewin Brzeski.
 
 
Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115 poz. 728. z dnia 12 marca 2004 r.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
 
 
Wnioski przyjmowane będą do 15 września 2010 roku, a w przypadku słuchaczy wymienionych wcześniej kolegiów, wnioski przyjmowane do 15 października 2010 roku.
 
 
Do wniosku należy dołączyć odpowiednio dokumenty potwierdzające dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku wystąpienia dochodu utraconego – z miesiąca złożenia wniosku
 
 
Stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych imiennych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
 
 
Wnioski o przyznanie stypendium dostępne są w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 1 pok. nr 4.