×
Wyszukaj w serwisie
×

Lewińscy radni zaakceptowali gminny budżet na 2011 rok

Odbicie pieczęci Gminy Lewin Brzeski W dniu 31 stycznia 2011 roku Rada Miejska w Lewinie Brzeskim zaakceptowała przedłożony przez Burmistrza projekt budżetu Gminy Lewin Brzeski na 2011 rok.

Tegoroczny plan budżetowy zakłada dochody Gminy na poziomie 34.979.594 zł, a wydatki na kwotę 38.192.000 zł (w tym wydatki bieżące w wysokości 27.989.726 i wydatki majątkowe na kwotę 10.202.274 zł.). Prognozowany deficyt budżetowy tj. 3.212.406 zł Gmina Lewin Brzeski zmuszona będzie pokryć kredytem komercyjnym.

Budżet na 2011 rok ma charakter bardzo oszczędny. Jego konstrukcja uwzględnia zapisy nowej ustawy o finansach publicznych, która zakłada, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące gminy, a dochody majątkowe muszą być przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Spadły, w porównaniu z rokiem ubiegłym, dochody własne gminy: subwencja wyrównawcza z budżetu państwa została zmniejszona o 1.344.874 zł,  znacznie, bo  o ok. 600.000 zł, obniżyły się dochody z tytułu podatków od nieruchomości od osób prawnych (z powodu likwidacji dużych podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy), a dodatkowo Gmina zobowiązana jest  do  spłaty odsetek rzędu prawie 600.000 zł od kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych.

Ze względu na ograniczone dochody budżet został dostosowany do możliwości Gminy. Wydatki ograniczono we wszystkich działach, a szczególnie: na energię elektryczną, utrzymanie zieleni, oczyszczanie miast i wsi, remonty dróg, współpracę z organizacjami pożytku publicznego, promocję i plany zagospodarowania przestrzennego.

Jednocześnie wszystkie inwestycje rozpoczęte w 2010 roku, tj.: kanalizacja w Lewinie Brzeskim i kanalizacja w Kantorowicach i Nowej Wsi Małej oraz „Opolska szkoła szkołą ku przyszłości”, będą kontynuowane:. Ruszy także „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Przecza” , na które w 2010 roku Gmina podpisała umowę na dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Opolskiego, oraz rewitalizacja budynków użyteczności publicznej tj. Ratusza i dwóch lewińskich przedszkoli pod warunkiem, że lewiński projekt otrzyma decyzję na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.