×
Wyszukaj w serwisie
×

Rozwój dzieci i młodzieży jednym z priorytetów Gminy Lewin Brzeski

HERB_-_logo Od 01 września przyszłego roku szkolnego we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski planuje się realizowanie projektu pt. „Akademia równych szans” w całości finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program będzie obejmował nie tylko zajęcia z grupy przedmiotów znajdujących się w programach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym tj.  zajęcia językowe, ale także rozwijał będzie kompetencje kluczowe, w tym przedsiębiorczość, oraz elementy związane z doradztwem i opieką pedagogiczno-psychologiczną czy doradztwo edukacyjno - zawodowe. Wniosek w niniejszej sprawie Gmina wraz z partnerem realizującym projekt został złożony końcem kwietnia br. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Rozwój dzieci i młodzieży jest jednym z naszych głównych priorytetów – mówi Burmistrz Artur Kotara, dlatego staramy się na wszystkie możliwe sposoby wspomóc szkoły w realizowaniu zadań edukacyjnych i opiekuńczych. Taką możliwość dają właśnie programy unijne m.in. PO KL. Ze względu na trudną sytuację finansową gminy wynikającą z realizacji kosztownych projektów inwestycyjnych, takie programy są dla nas bradzo cenne, ponieważ pokrywają w całości wydatki związane z realizacją przyjętych projektów.

Projekt „Akademia równych szans” składa się z kilku bloków tematycznych. Celem bloku językowego będzie rozwijanie umiejętności rozumienia, mówienia, czytania w języku angielskim. Blok doradztwa i opieki psychologiczno – pedagogicznej zajmie się realizacją programu prewencyjnego i warsztatów na temat równości płci, profilaktyki uzależnień i cyberprzemocy. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane będą na  rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z przedsiębiorczości, które poprzez warsztaty rozwiną przedsiębiorczość i kreatywność, kształtowały będą motywację do działania, umiejętności ekonomiczne, planowania pracy czy dzielenia się obowiązkami. W każdej szkole utworzone zostaną SzOK-i tj. Szkole Ośrodki Kariery, których celem będzie zwiększenie szans absolwentów na uzyskanie pierwszych doświadczeń z rynkiem pracy jeszcze podczas nauki w szkole gimnazjalnej tak, aby absolwenci tych szkół nie zasilali szeregów bezrobotnych.

Zdecydowaliśmy się na realizację tego programu, mówi Burmistrz Kotara, licząc na to, że ułatwi start życiowy młodym ludziom co pomoże w przyszłości zasadniczo zmniejszyć bezrobocie na terenie gminy Lewin Brzeski.