×
Wyszukaj w serwisie
×

Miłe zdarzenia na przełomie starego i nowego roku szkolnego

Powierzenie Pani Barbarze Lewandowicz-Witkowskiej stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy Z dniem 31 sierpnia 2011 roku upłynął okres powierzenia Pani Barbarze Lewandowicz-Witkowskiej stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy. 

 Ustawa o systemie oświaty precyzyjnie określa sposób powierzania stanowiska dyrektora szkoły. Zasadniczym trybem jest konkurs na takie stanowisko. Jednakże w przypadku, gdy do konkursu nikt się nie zgłosi lub gdy w wyniku konkursu nie wyłoniono żadnego kandydata, organ prowadzący szkołę powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady rodziców. Stanowisko dyrektora szkoły powierza się na okres pięciu lat.

Powierzenie Pani Barbarze Lewandowicz-Witkowskiej stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy Po upływie tego okresu, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej, ale w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne 5-cioletnie okresy. Przedłużanie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły jest równoznaczne z wysoką oceną pracy dyrektora. Z tej możliwości skorzystał Burmistrz Lewina Brzeskiego, Pan Artur Kotara. W związku z tym poprosił Radę Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy o wyrażenie opinii w sprawie przedłużenia stanowiska dyrektora Pani Barbarze Lewandowicz-Witkowskiej. Tuż przed końcem minionego roku szkolnego 2010/2011 rada pedagogiczna wyraziła w tej sprawie pozytywną opinię. Następnie kandydatura Pani Barbary Lewandowicz-Witkowskiej została pozytywnie uzgodniona z Opolskim Kuratorem Oświaty. Finałem podjętych działań było wręczenie w dniu 31 sierpnia 2011 roku przez Burmistrza Lewina Brzeskiego aktu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły Pani Barbarze Lewandowicz-Witkowskiej na kolejne pięć lat – od dnia 1 września 2011 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

Wręczenie nagrody jubileuszowej.jpeg Nowy 2011/2012 rok szkolny, poza ogromem spraw organizacyjnych, poza uroczystymi apelami we wszystkich szkołach, spotkaniami z dziećmi i rodzicami, rozpoczęty został także  wręczeniem przez Burmistrza Lewina Brzeskiego nagrody jubileuszowej dyrektorowi największej naszej szkoły, Panu Zdzisławowi Biernackiemu. Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim, Pan Zdzisław Biernacki jest od 1 września 2007 roku. Szkoła duża, to i skala spraw, problemów nie jest mała. Wprawdzie pomagają zastępcy dyrektora, jednak to dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność zarówno za stan bazy szkolnej jak i za bezpieczeństwo, organizację opieki, wypoczynku, współpracę z rodzicami i lokalnym środowiskiem oraz za wiedzę i umiejętności uczniów.

Wręczenie nagrody jubileuszowej1.jpeg Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim przez całe lata pracy poprzedników Pana Zdzisława Biernackiego, grona pedagogicznego i wszystkich środowisk związanych ze szkołą, wypracowała sobie renomę dobrej szkoły. Tym bardziej więc w miłej atmosferze przebiegło spotkanie burmistrza  z dyrektorem szkoły, na którym nie zabrakło czasu na wspomnienia i rozmowę o najważniejszych sprawach tej dużej placówki.