×
Wyszukaj w serwisie
×

Sprostowanie do ogloszenia o wyłożeniu do wglądu projektu studium

 

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że w wydaniu nr 31/31 Panoramy Powiatu z dnia 24.08.2011r. na str. 16,  w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski oraz  na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie i na stronie internetowej www.lewin-brzeski.pl zostały omyłkowo podane daty o terminie wyłożenia do publicznego wglądu przedmiotowego studium. 

        

Jednocześnie ponownie zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski, w dniach od 22 września 2011r. do 03 listopada 2011r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski, w godzinach: od 7.15 do 15.15.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami oraz prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 19 października 2011r. w budynku Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26 – sala ślubów, 49‑340 Lewin Brzeski o godz. 10.00

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do Burmistrza Lewina Brzeskiego, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2011r.