×
Wyszukaj w serwisie
×

Pamiętajmy o przeglądach instalacji!!

kominiarz.jpeg  
W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego przypomina się właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku nałożonym art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243 poz.1623 z późń zm.) polegającym na poddawaniu okresowej kontroli, co najmniej raz w roku  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Ponadto przypomina się, że zgodnie z art. 34 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719):
1.      W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
 1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
 2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;
 3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.
2.       W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
3.      Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.
4.      Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.
 
 
Mając na uwadze pożary i zaczadzenia, które potwierdzają zaniedbania w wykonywaniu nałożonych prawem obowiązków proszę właścicieli obiektów budowlanych oraz zarządców o sprawdzanie stanu technicznego wszystkich swoich instalacji i przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz systematyczne usuwanie z nich zanieczyszczeń.
 
 
 
 
 - Burmistrz Lewina Brzeskiego -
 
Artur Kotara