×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja dotycząca utrzymania porządku i czystości

HERB - logo - mały W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym uprzejmie przypominam, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XVIII/237/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lewin Brzeskim:

„właściciele, zarządcy nieruchomości położonych wzdłuż ulicy mają obowiązek utrzymywać czystość i porządek na terenie bezpośrednio przyległym do nieruchomości tj. na chodniku  oraz innych częściach nieruchomości służących do użytku publicznego. Obowiązek ten powinien być realizowany poprzez:

  • niezwłocznie po opadach odgarnięcie błota, śniegu, lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania,
  • usunięcie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się, w szczególności w miejscach nad wejściami i wyjściami z nieruchomości, bramami, przejściami, w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych tj. chodników i dróg publicznych."

Naruszenie powyższych obowiązków stanowi wykroczenie określone w art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i jest zagrożone karą grzywny z Kodeksu Wykroczeń.


Burmistrz Lewina Brzeskiego
Artur Kotara