×
Wyszukaj w serwisie
×

Nabór wniosków o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytkach znajdujących się na obszarze gminy Lewin Brzeski

 
Do dnia 18 stycznia 2013r. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą  zarządzające obiektami zabytkowymi znajdującymi się w granicach administracyjnych Gminy Lewin Brzeski i wpisanymi do rejestru zabytków mogą składać wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy tych obiektach, planowane do wykonania w roku 2014 lub wykonane w roku 2012.
Dotacja z budżetu gminy  może być udzielona w wysokości do 70% szacowanej wartości inwestycji, a w szczególnych przypadkach nawet do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotacje na prace przy zabytku zdefiniowanym w art. 3 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, znajdującym się na obszarze Miasta i Gminy Lewin Brzeski, który wpisany jest indywidualnie do rejestru zabytków, prowadzonym przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim  lub przesłać pocztą na adres: 
 
Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim
 ul. Rynek 1
 49-340 Lewin Brzeski