×
Wyszukaj w serwisie
×

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza pyłem PM10

Komunikat

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
o ryzyku przekroczenia dobowego poziomu alarmowego
PM 10
 
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w imieniu Wojewody Opolskiego na podstawie danych Państwowego Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu informuje, iż w dniu 15.01 br. na terenie powiatu krapkowickiego (stacja pomiarowa Zdzieszowice)
wystąpiło przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa (200µg/m³) PM10  w powietrzu istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (300µg/m³) PM10  w powietrzu.
 
Przyczyną złej jakości powietrza jest przede wszystkim emisja zanieczyszczeń z indywidualnych gospodarstw domowych, przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych, związanych z bezwietrzną lub prawie bezwietrzną pogodą i brakiem opadów atmosferycznych. Spalanie w wielu gospodarstwach domowych paliw o bardzo złej jakości oraz odpadów powoduje, że przy obecnych warunkach pogodowych stężenia pyłu zawieszonego zawartego w powietrzu osiągnęły 211µg/m³  (stacja pomiarowa Zdzieszowice).
Biorą pod uwagą wysokie poziomy stężeń pyłu PM10 uzyskane na pozostałych stacjach automatycznych oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, istnieje ryzyko wystąpienia przekroczeń na większym obszarze Województwa.
Przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 (tj.200µg/m³) wiąże się z ryzykiem wystąpienia przez 3 kolejne doby niekorzystnych skutków zdrowotnych.
Wzrost zanieczyszczenia powietrza pyłem zwiększa ilość przypadków chronicznego kaszlu, przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolności płucnej, astmy oskrzelowej i innych schorzeń.
Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są:
1.    osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (zwłaszcza astmy oskrzelowej), osoby z niewydolnością układu krążenia, w szczególności dzieci i osoby starsze;
2.    osoby wykonujące znaczny wysiłek na wolnym powietrzu (np.: ciężka praca fizyczna , intensywny trening sportowy).
Osoby podatne na zanieczyszczenia, a więc dzieci i dorośli z przewlekłymi chorobami układu oddechowego – takimi jak astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedma płuc mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których może wystąpić pogorszenie samopoczucia.
 
Środki ostrożności, które powinny być podjęte przez najbardziej narażone grupy ludności to:
·         unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza w pobliżu ulic o dużym nasileniu ruchu;
·         zaleca się, aby osoby z niewydolnością układu krążenia i przewlekłymi chorobami układu oddechowego, mające trudności z oddychaniem, pozostawały w pomieszczeniach, a także:
·         ograniczenie korzystania z pojazdów samochodowych w celu zmniejszenia w powietrzu zawartości dwutlenku siarki.
 
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w imieniu Wojewody Opolskiego zwraca się z apelem do mieszkańców województwa o:
·         ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych i korzystanie z transportu zbiorowego;
·         ograniczenia spalania niskojakościowych paliw takich jak: muły i miały węglowe oraz stosowania do celów grzewczych gazu ( w przypadku posiadania odpowiedniego pieca), bądź grzejników elektrycznych;
·         rezygnacje ze spacerów z dziećmi;
·         unikanie wychodzenia z domów, szczególnie przez osoby wrażliwe na zanieczyszczenia.
 
Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa opolskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska (www.opole.pios.gov.pl), w zakładce: Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów.
 
 
Dyżurny WCZK 
Przemysław Cyprys