×
Wyszukaj w serwisie
×

Animator Moje Boisko - Orlik 2012

Gimnazjum im Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim ogłasza nabór na stanowisko animatora do prowadzenia zajęć na "Orliku".
Animatorem zgodnie z założeniami projektu może być osoba, która posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje, doświadczenia i uprawnienia zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa do organizowania i prowadzenia zorganizowanych zajęć sportowych tj. instruktor, trener, nauczyciel wychowania fizycznego.
 
Do obowiązków animatora należeć będzie:
1. Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin.
2. Współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo - wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej.
3. Współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi.
4. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia.
5. Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej.
6. Szczegółowy zakres obowiązków animatora na obiekcie zostanie określony przez Dyrektora Gimnazjum.
 
Warunki zatrudnienia i wynagrodzenie:
1. Czas pracy to 40 godzin tygodniowo, w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz soboty i niedziele.
2. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie  na czas od 1 marca do 30 listopada 2013 roku.
3. Wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2000,00 zł. brutto dla jednego animatora lub 1000, 00 zł. brutto w przypadku dwóch animatorów.
 
Wymagane dokumenty:
1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych.
2. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
3. Pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
4. Referencje - w przypadku ich posiadania.
5. Oświadczenie kandydata na animatora o nie pobieraniu wynagrodzeń związanych z realizacją programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
6. Propozycje programu planowanych do realizacji przez animatora działań.
 
Dokumenty należy składać do dnia 31 stycznia 2013 roku w kancelarii Gimnazjum lub drogą pocztową na adres Gimnazjum im Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim, ul. Zamkowa 3, 49-340 Lewin Brzeski, tel. 77 4150149.
 

DOCzal_1_do_wniosku_oswiadczenie_kandydata.doc

DOCzal_2_do_wniosku_program_planowanych_dzialan.doc