×
Wyszukaj w serwisie
×

Złóż deklarację...

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości, a także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2012.391)) wyliczy sam na podstawie specjalnego formularza – wzoru deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy Lewin Brzeski jest zobowiązany do złożenia w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim deklaracji o wysokości opłaty dotyczącej zagospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnej z wzorem uchwalonym przez Radę Miejską (wzór deklaracji oraz instrukcja wypełniania w załączniku).

Wypełnione deklaracje należy złożyć do dnia 15 marca 2013 roku bezpośrednio do Urzędu bądź przesłać na adres: Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski. Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wszczęciem postępowania z urzędu w sprawie naliczenia wysokości należnej opłaty. Deklaracje dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.lewin-brzeski.pl w zakładce gospodarka odpadami - znajdującej się po prawej stronie oraz na stronie www.bip.lewin-brzeski.pl w zakładce samorząd - akty prawa miejscowego).
W razie wątpliwości czy problemów z poprawnym wypełnieniem deklaracji można się zwrócić o pomoc do pracownika Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, Rynek 26, pokój nr 10, 14, bądź skontaktować się telefonicznie pod numer telefonu 77 424 66 63 lub 80, bądź zadać pytanie pocztą elektroniczną:
lub . Ponadto zorganizowane będą spotkania w świetlicach wiejskich, gdzie pracownicy Urzędu pomogą wypełnić deklaracje. O dokładnym terminie spotkania zostaną Państwo powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń, za pomocą strony internetowej).
 
Pamiętajmy, że każdy właściciel nieruchomości musi rozwiązać dotychczasową umowę na wywóz odpadów komunalnych w taki sposób, aby jej ważność kończyła się w dniu 30 czerwca 2013 r. Rozwiązanie umowy musi nastąpić na wyraźny, pisemny wniosek i uwzględniać okres wypowiedzenia wynikający z umowy.
 
PDFdo 30 czerwca 2013 rozwiąż umowę na wywóz odpadów
 
Wzory deklaracji do pobrania:

DOCwzór deklaracji część 1 zał. 1 nieruchomości zamieszkałe w zab. jednorodzinnej

DOCwzór deklaracji część 2 zał. 1 nieruchomosci wielolokalowe zamieszkałe

DOCwzór deklaracji część 2 zał. 1 część 4 zał. 2 nieruchomosci wielolokalowe mieszane

DOCwzór deklaracji część 2 zał. 1 nieruchomosci wielolokalowe zamieszkałe

 

Przykładowe wzory wypełnionych deklaracji:

DOCPRZYKŁAD deklaracji część 1 zał. 1 ZAMIESZKAŁE JEDNORODZINNE

DOCPRZYKŁAD deklaracji część 2 i 4 zał. 1 i 2 WIELOLOKALOWE MIESZANE

DOCPRZYKŁAD deklaracji część 2 zał. 1 WIELOLOKALOWE ZAMIESZKAŁE

DOCPRZYKŁAD deklaracji część 3 zał. 2 NIEZAMIESZKAŁE