×
Wyszukaj w serwisie
×

Świetlica Terapeutyczna przykładem dobrych praktyk w zakresie wsparcia rodziny

W dniu 19 kwietnia 2013r na zaproszenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kośniaka- Kamysz Burmistrz Lewina Brzeskiego Pan Artur Kotara wraz z towarzyszącym mu zastępcą i Dyrektorką Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim Panią Renatą Pietruńko wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji pt. „ Narzędzia wsparcia rodziny – dobre praktyki.”

Udział w konferencji był nietypowy gdyż polegał na zaprezentowaniu systemu wsparcia rodziny jaki funkcjonuje w gminie Lewin Brzeski.
W odpowiedzi na pismo z MPiPS w marcu została opracowana i przesłana do Departamentu Polityki Rodzinnej prezentacja nt. działań podejmowanych w celu wsparcia rodziny biologicznej jakie prowadzone są na terenie naszej gminy  przez funkcjonującą od niespełna 15 lat Świetlicę Terapeutyczną. Z pośród 120 nadesłanych prezentacji pracownicy MPiPS  wybrali 18 najlepszych , które poza jakością materiału wyróżniły się kompleksowością i efektywnością działań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Prace te zostały podzielone na trzy moduły : Moduł I – praca z rodziną –asystent rodziny, Moduł II-Pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu – placówki wsparcia dziennego, Moduł III- Wsparcie rodziny –działania systemowe. Opis podejmowanych działań zawierał przede wszystkim specyfikę problemów rodzin zamieszkujących daną gminę, rodzaj opisywanych działań wraz z ich opisem oraz dotychczasowe efekty z realizacji tych działań.
Wysoko oceniając działania zmierzające do budowy sprawnego systemu wspierania podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina Dyrektorka Świetlicy Terapeutycznej w ramach Modułu II-ego zaprezentowała dokonania prowadzonej przez Gminę placówki wsparcia dziennego.
Działania podejmowane przez Świetlicę Terapeutyczną to przede wszystkim: opieka i wychowanie, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, dodatkowe wyżywienie oraz socjoterapia, terapia logopedyczna, terapia psychologiczna i pedagogiczna a także indywidualne programy pracy z dzieckiem i rodziną. Proces wsparcia rodziny odbywa się poprzez szeroko pojęte konsultacje psychologiczno- pedagogiczne dla rodziców oraz warsztaty i zajęcia rozwijające umiejętności wychowawcze w rodzinach z problemami w tym zakresie. Powyższe oddziaływania uzupełniane są formami pracy z dziećmi i polegają min. na zajęciach popołudniowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz zajęciach socjoterapeutycznych.
Efekt tych działań to szeroki wachlarz pozytywnych oddziaływań zarówno w sferze emocjonalnej dziecka ale także w sferze poprawy relacji interpersonalnych w rodzinach dysfunkcyjnych. Doceniając dotychczasowe działania podejmowane przez pracowników Świetlicy Terapeutycznej, które mogą stanowić tzw. dobre praktyki dla innych samorządów życzymy dalszej owocnej pracy dużo wytrwałości i jak najwięcej pozytywnych efektów oddziaływań a przede wszystkim uśmiech na twarzach dzieci. Podsumowując należy zwrócić uwagę na fakt, iż system wsparcia rodziny w Gminie Lewin Brzeski ewoluuje i oprócz rozwiązań systemowych - Zespół Interdyscyplinarny do spraw przemocy w rodzinie, Świetlica Terapeutyczna oraz pracownicy socjalni działający przy MGOPS, został wsparty instytucją asystenta rodziny ( 2 asystentów ), którzy obejmą specjalnym programem kilkanaście rodzin z terenu naszej gminy.

Świetlica Terapeutyczna przykładem dobrych w zakresie wsparcia rodziny Świetlica Terapeutyczna przykładem dobrych w zakresie wsparcia rodziny Świetlica Terapeutyczna przykładem dobrych w zakresie wsparcia rodziny