×
Wyszukaj w serwisie
×

Zmiany we wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że we wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będącej załącznikiem do uchwały nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29.01.2013 r., skreślone zostały oświadczenia o treści:

Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego: „kto, składając zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”; oświadczam, że dane podane przeze mnie w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą.”.
 Skreślenia dotyczą treści deklaracji:
-      w części 1 wiersz 1.5;
-      w części 2 wiersz 2.8;
-      w części 3 wiersz 3.6;
-      w części 4 wiersz 4.9.
 
Państwowy organ nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego– Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu orzekł nieważność oświadczenia sytuowanego w wyżej wymienionych częściach, stąd konieczne jest wprowadzenie zmian i wykreślenie oświadczeń.
 

Deklaracje do pobrania:

DOCwzór deklaracji część 2 zał. 1 część 4 zał. 2 WIELOLOKALOWE MIESZANE

DOCwzór deklaracji część 2 zał. 1 WIELOLOKALOWE ZAMIESZKAŁE

DOCwzór deklaracji część 1 zał. 1 ZAMIESZKAŁE

DOCwzór deklaracji część 3 zał. 2 NIEZAMIESZKAŁE