×
Wyszukaj w serwisie
×

Przetarg na wywóz odpadów już rozstrzygnięty

W dniu 28.06.2013r. Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara, w ramach wprowadzania nowego systemu gospodarowania odpadami w Gminie Lewin Brzeski, podpisał z przedstawicielami firmy Remondis Opole Sp. z o.o. - Prezesem Zarządu Wiesławem Derkaczem i Wiceprezesem Zarządu Krzysztofem Kochalskim, umowę na zadanie „odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Lewin Brzeski”. Umowa została podpisana na 5 lat.

Przetarg na wywóz odpadów.jpeg

Od 1 lipca 2013 roku mieszkańcy oraz przedsiębiorcy i instytucje będą wnosili do Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim na podstawie złożonych deklaracji, co miesiąc, do 15 dnia każdego miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami. Osobom, które złożyły deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Lewin Brzeski, zostaną dostarczone informacje o wysokości opłaty, terminie płatności oraz indywidualnym numerze konta, na który należy dokonywać należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W ramach zawartej umowy wykonawca usługi, firma Remondis Opole Sp. z o.o., wyposaży nieruchomości z terenu Gminy Lewin Brzeski w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych. Miejsca usytuowania pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być przygotowane zgodnie z przepisami działu II rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W przypadku budynków wielolokalowych, które nie posiadają terenów do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami, miejsce gromadzenia odpadów dla danej nieruchomości wyznacza zarządca, w uzgodnieniu z przedstawicielami gminy. Osoby, które zadeklarowały segregację odpadów otrzymają zestaw czterech pojemników: pojemnik w kolorze żółtym do zbiórki tworzyw sztucznych, papieru i tektury, puszek aluminiowych; pojemnik w kolorze zielonym - do zbiórki szkła; pojemniki w kolorze brązowym - do zbiórki odpadów ulegających biodegradacji; pojemnik w kolorze czarnym – do zbiórki pozostałości po segregacji. Natomiast osoby, które zadeklarowały, że nie będą segregować odpadów otrzymają jeden pojemnik w kolorze czarnym do zbiórki odpadów zmieszanych. Opróżnianie pojemników na odpady komunalne odbywać się będzie z częstotliwością określoną w harmonogramie, który zostanie dostarczony przez wykonawcę usługi do wszystkich nieruchomości objętych systemem.Do dnia 31.12.2013 roku pojemniki na poszczególnych nieruchomościach zostaną oznaczone identyfikatorem elektronicznym umożliwiającym ich identyfikację.

 
Jak segregujemy?
 

Pojemniki w kolorze żółtym do zbiórki tworzyw sztucznych, papieru i tektury, puszek aluminiowych
Pojemniki w kolorze zielonym - do zbiórki szkła
Pojemniki w kolorze brązowym - do zbiórki odpadów ulegających biodegradacji
 
Pojemnik w kolorze czarnym
WRZUCAMY
·   butelki plastikowe po napojach (szczególnie typu PET)
·   opakowania plastikowe po kosmetykach i chemii gospodarczej
·   duże folie, torebki foliowe, reklamówki
·   puszki aluminiowe po napojach
·   drobny złom metalowy
·   makulatura
·   opakowania papierowe
·   kartony po napojach i mleku (np. Tetrapaki)
 
·    butelki i słoiki szklane po napojach
i żywności,
·    szklane opakowania po kosmetykach;
·    szkło bezbarwne i kolorowe
 
·      liście, trawa, gałęzie,
·      resztki warzyw i owoców,
·      skorupki jajek,
·      fusy po kawie i herbacie
 
§ pozostałości po segregacji (w przypadku osób, które zadeklarowały, że nie będą segregować odpadów wrzucamy odpady komunalne zmieszane)
 
NIE WRZUCAMY
·   opakowań z zawartością (np. żywnością, cementem, wapnem)
·   opakowań po olejach, smarach, farbach, lakierach, klejach i rozpuszczalnikach;
·   opakowań po lekach
·   tapety,
·   styropianu,
·   opakowań po środkach chwasto i owadobójczych;
·   zatłuszczonego papieru (np. po maśle),
·   lakierowanego i woskowanego papieru (np katalogi),
·   płyt CD, DVD,
·   sprzętu AGD i RTV,
·   baterii,
·   odpadów higienicznych (np pampersy),
 
·    porcelany, ceramiki, kryształów,
·    doniczek,
·    żarówek i reflektorów,
·    szkła stołowego, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, fajansu,
·    ekranów i lamp telewizyjnych, luster i szyb
·    zniczy z woskiem
 
·      ryby i mięsa;
·      odchody zwierzęce;
·      resztki jedzenia płynnego;
·      zepsuta żywność
·      resztek jedzenia nieroślinnego (nabiał, tłuszcz)
 
§gruzu,
§gorącego popiołu,
§lekarstw,
§chemikaliów,
§substancji toksycznych,
§ baterii,
§ igieł,
§elektrośmieci,
 

 
Odbiór odpadów wielkogabarytowych, wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych odpadów przed swoimi nieruchomościami lub w miejscach wyznaczonych 2 razy do roku (jeden raz na wiosnę i drugi raz na jesień). Ponadto odpady komunalne typu meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte baterie przenośne i akumulatory przenośne, odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania zamiaru budowy lub wykonania robót), odpady niebezpieczne (w tym chemikalia), tekstylia i odzież, przeterminowane leki, zużyte opony, odpady zielone będzie można nieodpłatnie dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zostanie utworzony w Lewinie Brzeskim i będzie otwarty w zakresie przyjmowania odpadów od właścicieli nieruchomości dwa razy w tygodniu przez 4 godziny.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Rynek 26, na stronie internetowej www.lewin-brzeski.pl w zakładce gospodarka odpadami lub dzwoniąc pod numery telefonów: 77 424 66 81 lub 39.