×
Wyszukaj w serwisie
×

Uwaga! Ważna informacja dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w sprawie programu „Wyprawka Szkolna 2013”

wyprawka Dnia 17 lipca 2013 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją 818 zostało ogłoszone  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  i materiałów dydaktycznych. Zgodnie z Rozporządzeniem w roku szkolnym 2013/2014 uczniom rozpoczynającym naukę w klasach I-III i w klasach V, którzy spełniają kryteria dochodowe określone w Ustawie o pomocy społecznej i ustawie o świadczeniach rodzinnych przysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników. W szczególnie uzasadnionych przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, z pomocy w zakupie podręczników mogą skorzystać uczniowie niezależnie od uzyskiwanych dochodów w rodzinie.
Pomoc w zakupie podręczników przysługuje również każdemu uczniowi szkoły podstawowej i gimnazjalnej posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W zależności od stopnia niepełnosprawności dofinansowanie poza podręcznikami obejmuje również zakup materiałów dydaktycznych.
Pomoc udzielana jest przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) złożony na ręce dyrektora szkoły. Do wniosku należy dołączyć dowód zakupu podręczników. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza, wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2013 roku. Ustalony przez Burmistrza termin podyktowany jest możliwością ubiegania się o dotację na to zadanie. Wszyscy zainteresowani rodzice, którzy spełniają kryteria udzielania pomocy, już na przełomie sierpnia i września powinni zgłosić się do dyrektorów szkół, gdzie uzyskają szczegółowe informacje o możliwości skorzystania z pomocy w zakupie podręczników.