×
Wyszukaj w serwisie
×

Zakończenie II etapu budowy kanalizacji w Kantorowicach

W związku z faktem, iż zakończono przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kantorowice (zlewnia PK-1 i PK-2) oraz z koniecznością wynikającą z przepisów art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Nadzór nad realizacją powyższego obowiązku sprawuje Burmistrz.

Mając na uwadze przede wszystkim dbałość o stan środowiska naturalnego, poprawę gospodarki wodno – ściekowej gminy, jak również fakt zrealizowania w/w projektu we współfinansowaniu ze środków UE, niniejszym wzywam właścicieli nieruchomości objętych projektem do niezwłocznego wykonania ustawowego obowiązku przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej w terminie do 31 października 2013 roku.

Przypominam, iż w przypadku braku wykonania obowiązku wynikającego z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach tj.: „przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej...” zgodnie z posiadanymi uprawnieniami Straż Miejska jest uprawniona do nałożenia kary mandatowej  w wysokości do 500 zł lub skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Brzegu.

Fakt przyłączenia się do wybudowanej kanalizacji sanitarnej należy, celem dokonania odbioru technicznego, każdorazowo zgłosić do gminnej spółki „Hydro-Lew” z siedzibą w Lewinie Brzeskim przy ul. Moniuszki 8a załączając mapę geodezyjną powykonawczą.

W razie wątpliwości w kwestii objęcia poszczególnych nieruchomości projektem, informacji udziela Wydział Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim
w dniach pn-pt w godz. 715-1515 lub pod nr tel. 77-424 66 37