×
Wyszukaj w serwisie
×

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Przeczy

Burmistrz Lewina Brzeskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, położonych w Przeczy gmina Lewin Brzeski, tj. działki nr 11/8 o pow. 0,1282ha, działki nr 11/10 o pow. 0,1173ha, działki 11/11 o pow. 0,1634ha

 

 1. Położenie nieruchomości: Przecza, gmina Lewin Brzeski.

 

2.Opis nieruchomości: Nieruchomości gruntowe oznaczone jako: działka nr 11/8 o pow.0,1282ha, działka nr 11/10 o pow.0,1173ha, działka nr 11/11 o pow.0,1634ha, a.m.1, jedn.rej.G.95. Działki wpisane do księgi wieczystej nr OP1B/00020807/5.

 

Ø  Działka nr 11/8 o pow. 0,1282ha oznaczona ewidencyjnie jako PsIII. Szczegółowa lokalizacja – w otoczeniu gruntów rolnych, zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Uzbrojenie terenu – brak. Sąsiedztwo nieuciążliwe. Komunikacja - obok wsi biegnie zmodernizowana trakcja kolejowa łącząca południowo – zachodnią część Polski z Górnym Śląskiem. Działka niezabudowana, odłogowana, porośnięta wysokimi trawami. Na działce
w odległości około 20m od granicy z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i około 3m od granicy z polami ornymi. Na działce usytuowany jest słup rozkraczny i linia wysokiego napięcia biegnąca prostopadle do działki i drogi powiatowej. Kształt działki regularny – prostokątny. Możliwości inwestycyjne średnie. Urządzenia infrastruktury technicznej: brak. Działka będzie podlegała płatnemu wyłączeniu gruntu
z produkcji rolnej.

 

Ø  Działka nr 11/10 o pow. 0,1173ha oznaczona ewidencyjnie jako PsIII, PsIV. Szczegółowa lokalizacja – w otoczeniu gruntów rolnych, zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Uzbrojenie terenu – brak. Sąsiedztwo nieuciążliwe. Komunikacja - obok wsi biegnie zmodernizowana trakcja kolejowa  łącząca południowo – zachodnią część Polski z Górnym Śląskiem. Działka niezabudowana, odłogowana, porośnięta wysokimi trawami. Kształt działki regularny – prostokątny. Możliwości inwestycyjne dobre. Urządzenia infrastruktury technicznej: brak. Działka będzie podlegała płatnemu wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej.

Ø  Działka nr 11/11 o pow. 0,1634ha oznaczona ewidencyjnie jako PsIV, Lz-PsIV. Szczegółowa lokalizacja – w otoczeniu gruntów rolnych, zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Uzbrojenie terenu – brak. Sąsiedztwo nieuciążliwe. Komunikacja - obok wsi biegnie zmodernizowana trakcja kolejowa  łącząca południowo – zachodnią część Polski z Górnym Śląskiem. Działka niezabudowana, odłogowana, porośnięta wysokimi trawami. Przy cieku wodnym działka porośnięta drzewami i krzewami – samosiejkami ( Lz grunt zadrzewiony 
i zakrzewiony). Kształt działki przy cieku wodnym nieregularny. Pozostała część działki – kształt regularny. Możliwości inwestycyjne średnie. Urządzenia infrastruktury technicznej: brak. Działka będzie podlegała wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej.

3. Wieś Przecza nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
     z decyzją o warunkach zabudowy - działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową
     jednorodzinną.

 

4. Obciążenia nieruchomości, zobowiązania: nieruchomości nie są obciążone żadnymi ciężarami, nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nimi, a także nie są przedmiotem zobowiązań.

 

5. Forma zbycia – sprzedaż.

 

6. Tryb zbycia – II przetarg ustny nieograniczony.

 Do dnia ogłoszenia II przetargu ogłoszony został I przetarg w dniu 06 września 2013r.

 

7. Cena wywoławcza nieruchomości :

 

 

LP

Numer  działki

Powierzchnia działki /ha/

Cena wywoławcza /zł/

Wadium /zł/

1.

11/8

0,1282

27.945,00

3.000,00

2.

11/10

0,1173

28.557,00

3.000,00

3.

11/11

0,1634

33.765,00

3.400,00

 

 Do uzyskanej w wyniku przetargu ceny sprzedaży doliczony zostanie pod. VAT według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

8.TERMIN PRZETARGU – 15 listopada 2013r. w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim,
    ul. Rynek 26, sala ślubów:

- godz. 09:00 – dz.nr 11/8,

- godz. 09:20 – dz.nr 11/10,

- godz. 09:40 – dz.nr 11/11.

 

9. Cena nieruchomości jest płatna na konto Urzędu na trzy dni przed spisaniem aktu notarialnego.

 

10. Koszty dokumentacji niezbędne do sprzedaży za każdą z oferowanych działek w kwotach
po  748,46zł poniosą nabywcy nieruchomości.

 

11. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

 

Ø  wpłata wadium, o którym mowa w tabeli w pkt 7. do dnia 08 listopada 2013r.
do godz.14.00 w kasie lub na konto Urzędu nr 75 8870 0005 1003 0100 1850 0204 Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów, przy czym warunkiem dopuszczenia do przetargu w przypadku uiszczenia wadium przelewem jest to, by w dniu i w czasie  prowadzenia przetargu było ono odnotowane już na koncie Urzędu. Wpłata wadium w kasie Banku Spółdzielczego Grodków-Łosiów nie jest obciążona prowizją,

Ø  przedstawiciele lub pełnomocnicy osób prawnych zamierzających uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego KRS ( w przypadku spółek) lub

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw KRS ( dotyczy przedsiębiorstw państwowych),

- pełnomocnictwo,

- numer konta, na które należy zwrócić wadium ( dotyczy wszystkich uczestników  przetargu),

Ø  przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą odpis GRDG) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem,

 

Ø  cudzoziemiec – osoba fizyczna, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 167,
poz. 1758), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie lub promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. Obowiązek uzyskiwanie zezwoleń nie dotyczy osób prowadzących działalność i podmiotów gospodarczych z krajów OECD.

 

 

Uwaga: kopie dokumentów przedkładanych przez uczestników przetargu winny być potwierdzone notarialnie.

 

 

12. Wadium ulega zaliczeniu na poczet ceny nabywcy, który wygrał przetarg.

 

13. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg, zrezygnuje
z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej
w wyznaczonym dniu i godzinie, celem zawarcia umowy sprzedaży.

 

14. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni
od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

15. Osoba ustalona nabywcą nieruchomości zobowiązana jest do zawarcia umowy sprzedaży
w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.

 

16. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej sprzedaży pokryje nabywca nieruchomości.

 

UWAGI:

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3. Nie wyklucza się istnienia w terenie różnych nie wskazanych na mapach urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji, w których brak jest branżowych informacji inwestycyjnych.

 

4. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi uzyskaną we właściwym trybie.

 

5. Nabywca wystąpi do zakładu energetycznego o uzyskanie technicznych warunków zasilania nieruchomości w energię elektryczną.

6. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Lewina Brzeskiego.

7. Komisja zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w takiej samej formie, jak ogłoszenie o przetargu.

8. Informacja o wynikach przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz formie internetowej ( na stronie BIP)  na okres 7dni.

9. Wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie nieruchomości może nastąpić
po uzgodnieniu i uzyskaniu zgody wydanej przez Burmistrza Lewina Brzeskiego.

10. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel nieruchomości zbywa tą nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu nieruchomości.

 

Informacji udziela Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Lewinie Brzeskim ul.Rynek 26, tel. 77 424-66-25.

 

Uwaga: ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 04 października 2013r. na stronie internetowej Urzędu
i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
bip.lewin-brzeski.pl. Ponadto ogłoszenie wywiesza się w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26, na tablicach ogłoszeń w Lewinie Brzeskim oraz w sołectwach
od dnia 04 października 2013r. do dnia 14 listopada 2013r. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukaże się w dniu
16 października 2013r. prasie lokalnej (Panorama Powiatu Brzeskiego).

 

BURMISTRZ LEWINA BRZESKIEGO ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU