×
Wyszukaj w serwisie
×

Ogłoszenie II ustnego przetargu ograniczonego na dzierżawę gruntu na terenie Gminy Lewin Brzeski

Załącznik do Zarządzenia Nr 1251/2013

Burmistrza Lewina Brzeskiego

z dnia 14 października 2013 roku

 

Burmistrz Lewina Brzeskiego ogłasza II ustny przetarg ograniczony na dzierżawę gruntu do 3 lat:

 

 

Lp.

Oznaczenie

Opis

Tryb zbycia

Cena

wywoławcza czynszu dzierżawnego

Termin płatności czynszu dzierżawnego

Wadium

Wpłata wadium

Termin przetargu

1.

Działka nr 124/3
obręb
Oldrzyszowice

o pow. 0,2800ha

ark. mapy 1,
jedn. rej. G.107

KW nr OP1B/00008558/4

Nieruchomość gruntowa położona
w Oldrzyszowicach, brak bezpośredniego dojazdu z drogi publicznej.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Brzeski - działka przeznaczona pod obszary zagospodarowania intensywnego.
Działka wolna od wszelkich obciążeń.
Sposób zagospodarowania terenu jako użytki rolne.

II ustny przetarg ograniczony

30,58zł

Za dzierżawę gruntów rolnych powyżej 0,10ha w wysokości równoważnej
2q żyta za 1ha przeliczeniowy wg ceny żyta przyjętego
do wymiaru podatku rolnego tj. 68,27zł/1q (zw. z podatku VAT).

Do
28 lutego każdego roku kalendarzowego

3,00zł

08.11.2013r.

14.11.2013r.

godz. 910

w Urzędzie Miejskim
w Lewinie Brzeskim

ul. Rynek 26

Sala Ślubów

 

3.

Działka nr 372/10
obręb
Lewin Brzeski

o pow. 0,2385ha

ark. mapy 9,
jedn. rej. G.336

KW nr brak

Nieruchomość gruntowa położona
w Lewinie Brzeskim, brak bezpośredniego dojazdu z drogi publicznej.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski - działka przeznaczona pod teren użytków rolnych (R), ponadto w części przeznaczona jest pod teren dróg publicznych klasy dojazdowej (KDD). Działka zlokalizowana jest w granicach obszaru wymagającego ochrony przed zalaniem.
Działka wolna od wszelkich obciążeń.
Sposób zagospodarowania terenu jako użytki rolne.

II ustny przetarg ograniczony

119,25zł

Za dzierżawę gruntów innych niż rolne (z wyłączeniem zabudowy)
za 1m2 0,05zł

(zw. z podatku VAT).

 

Do
28 lutego każdego roku kalendarzowego

12,00zł

08.11.2013r.

14.11.2013r.

godz. 920

w Urzędzie Miejskim
w Lewinie Brzeskim

ul. Rynek 26

Sala Ślubów

 

 

Wysokość czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu rolnego powyżej 0,10ha ustala się corocznie w wysokości równoważnej 2 dt (decytony) żyta za 1 ha przeliczeniowy wg ceny żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego w danym roku, chyba że wysokość 1 dt w danym roku jest niższa w stosunku do roku poprzedniego bądź formą zbycia jest przetarg, w wyniku którego wylicytowano wyższą cenę.

Stawki opłat z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów innych niż rolne (z wyłączeniem zabudowy) podlegają corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS i ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego kolejnego roku obowiązywania umowy.

Forma zbycia: dzierżawa do 3 lat

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim lub na konto tut. Urzędu
Nr 75 8870 0005 1003 0100 1850 0204 Bank Spółdzielczy Grodków – Łosiów.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg, rezygnuje z dzierżawy nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem. Wadium ulega zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego wygrywającego przetarg.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można zasięgnąć w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Lewinie Brzeskim, Rynek 26, pokój nr 17, tel. 77 424 66 26.

 

BURMISTRZ LEWINA BRZESKIEGO ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU