×
Wyszukaj w serwisie
×

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego - użytki rolne w Różynie

 

Załącznik do Zarządzenia Nr1252 /2013

Burmistrza Lewina Brzeskiego

z dnia 14 października 2013 roku


Burmistrz Lewina Brzeskiego ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu do 3 lat:

 

 

Lp.

 

Oznaczenie

 

Opis

 

Tryb zbycia

 

Cena

 

wywoławcza czynszu dzierżawnego

 

Termin płatności czynszu dzierżawnego

 

Wadium

 

Wpłata wadium

 

Termin przetargu

6.

Działka nr 229/2
obręb
Różyna

o pow. 0,1300ha

ark. mapy 1,
jedn. rej. G.211

KW nr OP1B/00027927/1

 

Nieruchomość gruntowa położona
w Różynie, dojazd bezpośredni
z drogi publicznej. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Brzeski - działka przeznaczona pod obszary zagospodarowania intensywnego.
Działka wolna od wszelkich obciążeń. Sposób zagospodarowania terenu jako użytki rolne.

II ustny przetarg nieograniczony

 

29,29zł

Za dzierżawę gruntów rolnych powyżej 0,10ha w wysokości równoważnej
2q żyta za 1ha przeliczeniowy wg ceny żyta przyjętego
do wymiaru podatku rolnego tj. 68,27zł/1q (zw. z podatku VAT).

Do
28 lutego każdego roku kalendarzowego

 

3,00zł

08.11.2013r.

14.11.2013r.

 

godz. 900

w Urzędzie Miejskim
w Lewinie Brzeskim

ul. Rynek 26

Sala Ślubów

 

Wysokość czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu rolnego powyżej 0,10ha ustala się corocznie w wysokości równoważnej 2 dt (decytony) żyta za 1 ha przeliczeniowy wg ceny żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego w danym roku, chyba że wysokość 1 dt w danym roku jest niższa w stosunku do roku poprzedniego bądź formą zbycia jest przetarg, w wyniku którego wylicytowano wyższą cenę.

Forma zbycia: dzierżawa do 3 lat

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim lub na konto tut. Urzędu
Nr 75 8870 0005 1003 0100 1850 0204 Bank Spółdzielczy Grodków – Łosiów.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg, rezygnuje z dzierżawy nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem. Wadium ulega zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego wygrywającego przetarg.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można zasięgnąć w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Lewinie Brzeskim, Rynek 26, pokój nr 17, tel. 77 424 66 26.

 

BURMISTRZ LEWINA BRZESKIEGO ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU