×
Wyszukaj w serwisie
×

Wszystko o Lokalnych Grupach Rybackich i Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

Zachęcamy do obejrzenia filmu zrealizowanego w ramach projektu przez Lokalną Grupę Działania "Opolszczyzna", promującego Gminę Lewin Brzeski pn." Gmina Lewin Brzeski - opolskie Mazury"

https://www.youtube.com/watch?v=fhND7gX3CgQ


Z okazji X - lecia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna", przygotowany został film promujący działania oraz pracę opolskich rybaków, nie tylko w okresie ostatnich 10 lat, ale od początku rozpoczęcia hodowli, tj. od XVI wieku. 

https://www.youtube.com/watch?v=CN5bwB_jW48  


Gmina Lewin Brzeski

W dniu 29 września 2009 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Rozporządzenia te umożliwią wdrożenie osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Pierwsze z nich reguluje wybór lokalnych grup rybackich do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich. Wyboru tego dokona minister właściwy do spraw rybołówstwa, którym według obowiązującego stanu prawnego jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Drugie rozporządzenie reguluje zakres zadań samorządu województwa, który w ramach osi priorytetowej 4 pełni rolę Instytucji Pośredniczącej.

Podpisane rozporządzenia zostały skierowane do publikacji i w dniu 30 września 2009 r. zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.  Z chwilą ich opublikowania rozporządzenia weszły w życie.

Wszystkie wymienione akty prawne można znaleźć w całości na stronie:

 Ministerstwa Rolnictwa
www.minrol.gov.pl  w zakładce PO RYBY 2007-2013 podkatalogu LEGISLACJA PO RYBY 2007-2013

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl  w zakładce Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 podkatalogu 5. Akty prawne.

W naszym regionie powołano Lokalną Grupę Rybacką Opolszczyzna. Do nowego stowarzyszenia przystąpiło 11 opolskich gmin (w tym gmina Lewin Brzeski), przedsiębiorcy związani z branżą rybacką oraz Polski Związek Wędkarski.

Zakres projektów dla podmiotów fizycznych i prawnych: PDFZakres projektów dla podmiotów fizycznych i prawnych.pdf (89,02KB)

Zakres projektów dla gmin: PDFZakres projektów dla gmin.pdf (68,30KB)

 

Lewin Brzeski - akwen.jpeg