×
Wyszukaj w serwisie
×

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna"

                                                                                                         

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” informuje, że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Plan Operacyjny na lata 2020-2021, jako Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje operację pn.: "Zechcesz tu zostać".

Celem operacji jest promocja obszaru Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” poprzez produkcję i udostępnienie filmu

pn. "Zechcesz tu zostać" prezentującego efekty (przykłady projektów) wdrażania PROW na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

Zapraszamy do obejrzenia materiału dostępnego po kliknięciu w link: https://www.youtube.com/watch?v=kB43S50-Pro&feature=youtu.be

Przewidywane efekty: Realizacja i udostępnienie filmu promującego obszar wiejski – 1

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cel KSOW 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 3 – Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl


Podejście Leader to jedna z metod rozwoju obszarów wiejskich, której głównym celem jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i ich angażowanie w tworzenie i realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich. Powyższy cel realizowany jest przez lokalne partnerstwa publiczno-prywatne tzw. Lokalne Grupy Działania (LGD).

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” powstała w efekcie działań podjętych przez Samorząd Województwa Opolskiego w 2006 r. w ramach „Programu wdrażania podejścia Leader w województwie opolskim” i aktywizowania lokalnych mieszkańców terenów wiejskich.
Założycielami Stowarzyszenia są przedstawiciele sektora publicznego oraz partnerzy społeczni i gospodarczy poszczególnych Gmin.

Lokalna Grupa Działania została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 20 września 2006 r. jako Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” i funkcjonuje obecnie na terenie 5 Gmin: Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz, Grodków, Oława.

Celem LGD są działania wpływające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności ekonomicznej przez mieszkańców tych terenów oraz potencjalnych przedsiębiorców, a także aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk.

Siedzibą LGD Stowarzyszenia "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna" jest Pałac mieszczący się w miejscowości Krzyżowice w Gminie Olszanka.

Każdy, kto działa lub chce działać na rzecz zrównoważonego rozwoju mikroregionu „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, zarówno osoby fizyczne (mieszkańcy), jak również osoby prawne (m. in. stowarzyszenia, przedsiębiorcy), a także inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej (rady sołeckie, grupy odnowy wsi, domy kultury itd.), jest mile widziany.
 

Promocja walorów kulturalnych, turystycznych, społecznych i historycznych Brzeskiej Wsi Historycznej.jpeg