×
Wyszukaj w serwisie
×

Oldrzyszowice

Władze wsi:

Sołtys: Judyta Kłonowska

W XIXw. we wsi Oldrzyszowice funkcjonował browar i dwa młyny wodne oraz szkoła ewangelicka.

W centrum wsi stał dawniej zespół parkowo – dworski. Obecnie dwór nie istnieje pozostały jedynie budynki gospodarcze i park wraz z alejami grabowo – lipowymi(park wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego). Są tam cztery pomniki przyrody – trzy dęby szypułkowe i jedna lipa drobnolistna w bardzo podeszłym wieku, bo już przekroczyły 200 lat. Łatwo stwierdzić, że pozostały w stanie szczątkowym drzewostan parku pochodzi z końca XVIII wieku.

Grądy OdrzańskieWystępujące na południu wsi stawy mają charakter antropogeniczny, są w większości pozostałościami eksploatacji rud darniowych żelaza, które wytapiane były przez trzy duże piece na węgiel drzewny zlokalizowane w okolicach Tułowic i Niemodlina. Objęte one zostały ochrona przyrodniczą, jako Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Stawy Niemodlińskie (ze względu na ogromne wartości przyrodnicze tego rejonu, istnieją przesłanki do powołania tu rezerwatu przyrody).

Jest to teren na tyle dziewiczy, że spotkać tu nawet można łosie szukające żeru, a mające swoje siedliska na terenie Borów Niemodlińskich za granicą naszej Gminy. Są to: Staw Książęcy o powierzchni 36,4 ha, Staw Wołowski o powierzchni 44,9 ha, Staw Kamaszka o powierzchni 45,2 ha i najmniejszy Staw Czarny o powierzchni 9,3 ha.

Starorzecze Odry

Spotkać tu można wiele cennych i rzadkich gatunków ptaków, związanych w szczególności ze środowiskiem wodnym i błotnym. Tereny te w większości stanowią miejsca ich gniazdowania, bądź żerowania i wypoczynku. Stwierdzono tam występowanie 200 gatunków ptaków, z czego 36 gatunków wodno-błotnych gniazduje tu na stałe. Jednakże istnieją realne zagrożenia biotopów Stawów Niemodlińskich, przede wszystkim ze strony gospodarki rybackiej i leśnej, intensywne wędkarstwo i łowiectwo, wszelkie działania zmierzające do zmiany stosunków wodnych związanych z rozbudową stawów, czy w końcu zabiegi melioracyjne użytków rolnych i leśnych.

Niekorzystny wpływ ma na pewno również powstała w tym rejonie kilka lat temu autostrada. Pamiętać też trzeba o tym, że bezpośrednie zagrożenie istniejących tam miejsc gniazdowania i żerowania ptactwa jest ze strony człowieka, którego sama obecność w takim miejscu zakłóca normalny rytm życia zwierząt. Dlatego też przyjeżdżając w to miejsce należy zachowywać się możliwie cicho i zbytnio nie wykraczać poza wyznaczoną trasę ścieżki. 

Wśród spotykanych tam rarytasów ornitologicznych wymienić można: muchołówkę małą , kanię rdzawą, krogulca, kobuza, trzmielojada, lelka,dudka, świergotka polnego, kruka, muchołówkę białoszyją, krakwę, płaskonosa, kanię czarną, słonkę, śmieszkę i wiele innych, czasami zobaczyć tam można przelatującego bielika. Widok przelatującego bielika sprawia niesamowite wrażenie, ale trzeba mieć szczęście, żeby go zobaczyć.

Pamiętajmy, że im mniej hałasujemy, tym więcej możemy zobaczyć, a biorąc pod uwagę to, że gniazdujące tam osobniki niejednokrotnie są na wyginięciu, może to być jedyna okazja byśmy je zobaczyć żywe w naturalnym środowisku. Gniazduje tu również : sieweczka rzeczna, perkoz dwuczuby, gęgawa, łabędź niemy, brzęczka, bąk, perkoz rdzawoszyi, cyranka, perkozek, kokoszka, zausznik, dziwonia.                

Z gatunków bardziej pospolitych : krzyżówka, łyska, czernica, stwierdzono żerowisko bocianów białych i czarnych. Na przelotach zatrzymują się: batalion, czajka, płaskonos, rybołów, cyraneczka, gęś zbożowa, gęś białoczelna, krzyżówka, czapla siwa.

Nie jest rzadkością spotkać również na tym terenie będące pod ochroną płazy: żmiję zygzakowatą, zaskrońca, czy padalca. Jeżeli zdarzyło by się nam być ukąszonym przez żmiję, należy ucisnąć miejsce nad ukąszeniem i natychmiast udać się do lekarza. Z natury żmija zygzakowata sama nie zaatakuje, ukąszenia są wynikiem obrony przed człowiekiem, kiedy na przykład na nią staniemy.

Najstarsze wzmianki o Oldrzyszowicach sięgają 1248 r., w których występują one pod nazwą Villa Hildebrandi. Nazwa ta ulegała dosyć częstym zmianom: w 1300r. przemianowano wieś na Olrissowitz, w 1943r. na Hilbersdorff, aby w 1945r. uzyskać nazwę Oldrzyszowice). Obecnie we wsi zamieszkuje 326 osób (dane na koniec 2013).