×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacje o gospodarce odpadami

  1. Podmioty odbierające odpady komunale od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski.

https://system.sios.pl/external/rdr/office/501

  1. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski:

Lp.

Rodzaj odpadów komunalnych

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

1.

Odpady komunalne zmieszane

Centrum Zagospodarowania Odpadów REMKOM

Ul. Podmiejska 69; 45-574 Opole

2.

Odpady zielone

Centrum Zagospodarowania Odpadów REMKOM

Ul. Podmiejska 69; 45-574 Opole

3.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Centrum Zagospodarowania Odpadów REMKOM

Ul. Podmiejska 69; 45-574 Opole

  1. Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

JPEGSprawozdanie za 2012 r - str.1.jpeg (103,22KB)

        JPEGSprawozdanie za 2012 r - str.2.jpeg (43,15KB)

  1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powstanie przy ul. Fabrycznej w Lewinie Brzeskim (obok oczyszczalni ścieków).

  1. Informacje o punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Gminie Lewin Brzeski.

Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

Nazwa  firmy i oznaczenie siedziby

Adres punktu

1.

REMONDIS Opole Sp. z o.o.

Oddział Opole

ul. Aleja Przyjaźni 9

45-573 Opole

 

REMONDIS Opole Sp. z o.o.

Oddział Lewin Brzeski

Ul. Konopnickiej 3

49-340 Lewin Brzeski