×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja o pojemnikach brązowych przeznaczonych do zbierania odpadów biodegradowalnych

    Informujemy, że aktualnie firma Remondis Opole Sp. z o.o., z którą Gmina Lewin Brzeski po przeprowadzeniu procedury przetargowej, zawarła umowę na zadanie pn. „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lewin Brzeski” jest w trakcie przekazywania mieszkańcom gminy pojemników oznaczonych kolorem brązowym do zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.

Tego rodzaju pojemniki są dostarczane obligatoryjnie wszystkim osobom, które wypełniając deklarację, zaznaczyły, że będą segregować odpady i nie posiadają na swojej nieruchomości kompostownika. 

Natomiast osoby, które wykorzystują odpady zielone powstające na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby poprzez kompostowanie, nie mają obowiązku gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji w pojemniku.

        kosz brazowy.jpeg       Zasady zbierania odpadów do pojemnika w kolorze brązowym przeznaczonego na odpady biodegradowalne (bioodpady):  
 1. Jeśli masz jakieś wątpliwości, czy odpad jest biodegradowalny czy nie – nie wrzucaj! 
 2. Do pojemnika na bioodpady nie mogą trafiać zabrudzone nimi opakowania!
 3. Pojemnik na bioodpady jest przeznaczony wyłącznie na ulegające biodegradacji odpady z terenów zieleni oraz odpady kuchenne i spożywcze.
 4. Do pojemnika na bioodpady można wrzucać: organiczne odpady ogrodowe tj.: liście, trawę, zwiędłe rośliny, drobne gałązki oraz odpady biodegradowalne z gospodarstw domowych tj.: odpadki kuchenne, obierki z jarzyn, owoców, fusy z kawy, herbaty wraz z filtrami papierowymi, resztki produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego, skorupki jajek.
 5. Do pojemnika na bioodpady należy pamiętać, aby nie wrzucać: surowego mięsa,  zepsutej żywności, padliny, drewna poremontowego, kości, pieluch jednorazowych, kartonów po mleku, soku, odchodów zwierzęcych, niedopałków z papierosów, trocin zanieczyszczonych odchodami zwierząt, piasku i sorbentu dla kotów.
 6. Do pojemnika na bioodpady nie zaleca się wlewania płynów – soków owocowych, mleka, jogurtów, olejów, zup. Odpady spożywcze powinny mieć w miarę gęstą konsystencję.
 7. Należy pamiętać, aby do pojemnika na bioodpady nie wrzucać opakowań (foliowych worków – toreb) w których zostały one do nich przyniesione, a nie zostały do tego przystosowane. Spowodowane jest to faktem, iż zwykłe woreczki foliowe nie nadają się do kompostowania i pracownicy obsługujący kompostownie będą zmuszeni do ręcznego rozrywania każdego worka wrzuconego do pojemnika na bioodpady.
 8. Należy pamiętać, aby nie mieszać  bioodpadów z innymi odpadami. Domieszka nawet niewielkiej ilości plastikowych opakowań, folii, szkła, puszek aluminiowych i metalowych, opakowań wielomateriałowych, baterii, dużych kawałków drewna, magazynów i gazet, powlekanego papieru, dyskwalifikuje bioodpad i nie nadaje się on do kompostowania.

Odpady biodegradowalne zgromadzone w pojemnikach brązowych będą odbierane z następującą częstotliwością:

 1. w zabudowie jednorodzinnej
  • od 01.05 do 30.09 dwa razy w m-cu
  • od 01.10 do 30.04 jeden raz w m-cu
 2. w zabudowie wielorodzinnej
  • od 01.04 do 30.10 raz w tygodniu
  • od 01.10 do 30.04 jeden raz w m-cu

Mieszkańcy terenu miasta i gminy Lewin Brzeski na podstawie dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Lewin Brzeski za ostatni miesiąc mogą również przekazać odpady ulegające biodegradacji w tym zielone, nieodpłatnie do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, który mieści się  w Lewinie Brzeskim przy ulicy Fabrycznej i jest otwarty we wtorki i czwartki w godz. od 13.00 do 17.00.

P A M I Ę T A J

Osoby, które zadeklarowały w swoich deklaracjach segregowanie odpadów, mają obowiązek segregować odpady w następujący sposób:

 • w pojemnikach oznaczonych kolorem zielonym należy zbierać szkło,
 • w pojemnikach oznaczonych kolorem żółtym należy zbierać tworzywa sztuczne, papier, tekturę, i puszki aluminiowe,
 • w pojemnikach oznaczonych kolorem brązowym należy zbierać odpady ulegające biodegradacji (zaleca się selektywne zbieranie odpadów zielonych oraz odpadów ulegających biodegradacji powstających na terenie nieruchomości poprzez ich kompostowanie; osoby, które wykorzystują odpady zielone powstające na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby poprzez kompostowanie, nie mają obowiązku gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji w pojemniku),
 • w pojemnikach oznaczonych kolorem czarnym należy zbierać pozostałości odpadów po segregacji.