×
Wyszukaj w serwisie
×

Jak segregować odpady komunalne?

Osoby, które zadeklarowały w swoich deklaracjach segregowanie odpadów, mają obowiązek segregować odpady w następujący sposób:

 • w pojemnikach oznaczonych kolorem żółtym należy zbierać tworzywa sztuczne, papier, tekturę i puszki aluminiowe,
 • w pojemnikach oznaczonych kolorem zielonym należy zbierać szkło,
 • w pojemnikach oznaczonych kolorem brązowym należy zbierać odpady ulegające biodegradacji (zaleca się selektywne zbieranie odpadów zielonych oraz odpadów ulegających biodegradacji powstających na terenie nieruchomości poprzez ich kompostowanie; osoby, które wykorzystują odpady zielone powstające na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby poprzez kompostowanie, nie mają obowiązku gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji w pojemniku),
 • w pojemnikach oznaczonych kolorem czarnym należy zbierać pozostałości odpadów po segregacji.

Odpady komunalne - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

Co możemy wrzucać do poszczególnych pojemników na selektywną zbiórkę odpadów?

Pojemnik żółty:  zolty.jpeg

wrzucamy:

gazety i czasopisma, reklamy, kalendarze, papierowe torby na zakupy, zużyte zeszyty i stare książki, papier biurowy, kartony i tektury, koperty, zgniecione puszki aluminiowe po napojach, puszki z blachy stalowej, metalowe narzędzia, rury, druty i drobny złom metalowy, folię aluminiową, pokrywki ze słoików, kapsle z butelek oraz metalowe i plastikowe nakrętki, zgniecione plastikowe opakowania po napojach, zgniecione plastikowe opakowania po kosmetykach, płynach do mycia i chemii gospodarczej, plastikowe worki, torebki i reklamówki, plastikowe koszyki po owocach i pojemniki po wyrobach garmażeryjnych, opakowania wielomateriałowe po płynnej żywności, takie jak kartony po mleku, sokach itp. – tzw. tetrapaki

nie wrzucajmy:

styropianu, tapet, zabrudzonego, szczególnie zatłuszczonego papieru, papieru z folią, pieluch i innych artykułów higienicznych, worków po cemencie, opakowań po farbach, olejach, smarach, lakierach, lekach, papieru faxowego, termicznego i przebitkowego, segregatorów z okuciami, kalki technicznej, plastikowych elementów ze sprzętu AGD i RTV, płyt CD, DVD,

 

Pamiętaj! Przed wrzuceniem aluminiowe puszki, plastikowe opakowania oraz kartony powinny być opróżnione, osuszone i maksymalnie zgniecione!

Pojemnik zielony: zielony.jpeg

wrzucamy:

jedynie szkło opakowaniowe bezbarwne i barwione: butelki i słoiki po napojach i żywności, opakowania po kosmetykach (pozostałych rodzajów szkła nie zbiera się podczas selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ze względu na zróżnicowaną temperaturę topnienia szkła w procesie przetwarzania)

nie wrzucajmy:

ceramiki, fajansu, porcelany i kryształów, szkła stołowego, szkła żaroodpornego, szkła okularowego, szkła okiennego i zbrojonego, szyb samochodowych, luster , luksferów (pustaków szklanych), żarówek, lamp fluorescencyjnych i neonowych, zniczy z woskiem 

 

Pamiętaj! Przed wrzuceniem szklane butelki i opakowania powinny być opróżnione i osuszone!

Pojemnik brązowy: brązowy.jpeg

wrzucamy:

odpady ulegające biodegradacji, czyli odpady pochodzenia organicznego - odpady zielone i kuchenne: odpady ogrodowe tj.: liście, trawę, zwiędłe rośliny, drobne gałązki oraz odpady biodegradowalne z gospodarstw domowych tj.: odpadki kuchenne, obierki z jarzyn, owoców, fusy z kawy, herbaty wraz z filtrami papierowymi, resztki produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego, skorupki jajek.

 

nie wrzucajmy:

resztek jedzenia nieroślinnego (nabiał, tłuszcz), reszek jedzenia płynnego, odchodów zwierzęcych, roślin zaatakowanych chorobami, zepsutej żywności, skażonej chemicznie ziemi, surowego mięsa,  padliny, drewna poremontowego, kości, pieluch jednorazowych, kartonów po mleku, soku, niedopałków z papierosów, trocin zanieczyszczonych odchodami zwierząt, piasku i sorbentu dla kotów

Pamiętaj! Jeśli masz jakieś wątpliwości, czy odpad jest biodegradowalny czy nie – nie wrzucaj! Domieszka nawet niewielkiej ilości plastikowych opakowań, folii, szkła, puszek aluminiowych i metalowych, opakowań wielomateriałowych, dużych kawałków drewna, magazynów i gazet, powlekanego papieru, dyskwalifikuje bioodpad i nie nadaje się on do kompostowania.

 

Pojemnik czarny: czarny.jpeg

wrzucamy:

odpady pozostałe po segregacji i odpady komunalne zmieszane - w przypadku osób, które zadeklarowały, że nie będą segregować odpadów,

nie wrzucajmy:

gruzu, gorącego popiołu, lekarstw, chemikaliów, substancji toksycznych, baterii, igieł, elektrośmieci,

 

Pamiętaj! Tak posegregowane odpady ułatwią pracę w sortowni, a dzięki dokładnemu zgniataniu zaoszczędzimy miejsce w kolorowych pojemnikach.

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Na terenie gminy Lewin Brzeski przy ul. Fabrycznej, na terenie Oczyszczalni Ścieków znajduje się Gminny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK). GPSZOK czynny jest we wtorki i czwartki od godziny 13:00 do 17:00.

Do GPSZOK można przekazać niżej wymienione odpady komunalne, gromadzone w sposób selektywny, pochodzące od mieszkańców gminy Lewin Brzeski, w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1.

Odpady ulegające biodegradacji w tym zielone

2.

Papier i tektura

3.

Szkło, opakowania szklane

4.

Tworzywa sztuczne

5.

Opakowania wielomateriałowe

6.

Metale

7.

Odpady wielkogabarytowe

8.

Zużyte baterie i akumulatory

9.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

10.

Chemikalia i przeterminowane leki

11.

Zużyte opony (wyłącznie z pojazdów osobowych)

12.

Odpady budowlane i rozbiórkowe  inne niż niebezpieczne (pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania zamiaru budowy lub wykonania robót)

 

Przyjmowanie odpadów komunalnych do GPSZOK odbywa się zgodnie z Regulaminem:

1.Do GPSZOK odpady z mogą dostarczać mieszkańcy z terenu miasta i gminy Lewin Brzeski na podstawie dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Lewin Brzeski za ostatni miesiąc.

2.GPSZOK nie przyjmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności.

 1. GPSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady budowlane i inne materiały zawierające azbest,
 • styropian budowlany, papa, szkło zbrojone i hartowane,
 • części samochodowe (tj. zderzaki,  reflektory, szyby samochodowe, itp.)
 • odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe, 
 • odpady nieprawidłowo zabezpieczone (dotyczy odpadów niebezpiecznych) i nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet)
 • odpady odbiegające właściwościami od odpadów wymienionych w powyższej tabeli lub zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający klasyfikacje odpadów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. Nr 112, poz.1206).

4.Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych) opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

5.Pracownik GPSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

 1. Odpady mogą być dostarczone  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Transport odpadów do GPSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na koszt własny.
 2. Przyjęcie odpadów rejestrowane jest przez pracownika GPSZOK-u wpisem do rejestru zawierającego dane o rodzajach i ilości przekazanych odpadów oraz dane o nieruchomości, z której pochodzą odpady. Wpis do rejestru potwierdzany jest przez osobę dostarczającą odpad i pracownika GPSZOK-u.
 3. Przywieziony odpad powinien być w takiej formie i ilości, która umożliwi swobodne, przeniesienie odpadów do urządzeń  znajdujących się  na terenie GPSZOK, bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu. Rozładunek zapewnia właściciel dostarczający odpad.  Pracownik GPSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje jedynie miejsce, gdzie należy odpady  umieścić. Zakazuje się pozostawiania odpadów poza terenem GPSZOK-u.
 4. Wjazd na teren GPSZOK jest możliwy tylko i wyłącznie za pozwoleniem pracownika GPSZOK oraz po okazaniu dokumentów wymienionych w ust. 3 niniejszego regulaminu.