×
Wyszukaj w serwisie
×

Lewińskie Lwy

Zarządzenie nr 1459 /2014

Burmistrza Lewina Brzeskiego

z dnia 11 kwietnia 2014 roku

 

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Lewina Brzeskiego „Lewińskie Lwy”.

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się regulamin przyznawania Nagród Burmistrza Lewina Brzeskiego „Lewińskie Lwy” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 931/2013 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Lewina Brzeskiego „Lewińskie Lwy” .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

 Artur Kotara

DOCwzor-oswiadczenia 2017.doc

DOCXKarta zgłoszenia kandydatury do nagrody Burmistrza Lewina Brzeskiego - Lewińskie Lwy.docx

DOCXRegulamin przyznawania Nagród Burmistrza Lewina Brzeskiego - Lewińskie Lwy.docx