×
Wyszukaj w serwisie
×

Nad sprawą tą w naszej gminie pochylamy się już od 2011 roku

Realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projekt pn. „Powrót do zatrudnienia” doskonale wpisuje się w potrzeby młodych rodzin, mających problemy z powrotem do pracy zawodowej, ze względu na brak możliwości zapewnienia opieki swoim małym dzieciom.

„Nad sprawą tą w naszej gminie pochylamy się już od 2011 roku, kiedy to prywatny podmiot podjął działania na rzecz utworzenia Klubu Dziecięcego i Żłobka – mówi Burmistrz Artur Kotara. Możliwość tworzenia takich instytucji przez osoby fizyczne dała ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat trzech. Kiedy pojawiła się w moim gabinecie osoba zainteresowana utworzeniem żłobka w Lewinie Brzeskim, podjąłem konkretne działania umożliwiające udostępnienie pomieszczeń na żłobek i klub dziecięcy. Z formalnego punktu widzenia sprawa została pozytywnie załatwiona już na początku stycznia 2012 roku, kiedy to, dzięki determinacji osoby zainteresowanej, co muszę tutaj podkreślić, Żłobek i Klub dziecięcy zostały wpisane do Rejestru prowadzonego przez Burmistrza zgodnie z w/w ustawą. Szybko okazało się, że zainteresowanie tą formą opieki ze strony rodziców jest duże – potwierdziło to zasadność angażowania się w sprawę z mojej strony. Jednakże wsparcie dla tego przedsięwzięcia ze strony władz samorządowych gminy nadal jest konieczne, i w ramach możliwości prawnych, jakimi dysponuję, podejmuję stosowne działania wspierające istnienie Klubu dziecięcego i Żłobka w Lewinie Brzeskim”.

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 powołała również do życia instytucję Opiekuna dziennego – jest to osoba odpowiednio przeszkolona, która sprawuje opiekę nad małymi dziećmi, z reguły w swoim mieszkaniu czy domu. Idea realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy projektu pozwala z jednej strony na powrót do pracy rodzicom wychowującym małe dzieci, z drugiej zaś strony adresowana jest do osób, które mają predyspozycje i są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji i pracą w zawodzie Opiekuna dziennego.

Nie ukrywam – mówi Burmistrz Artur Kotara, że przez chwilę zastanawiałem się, czy opiekunowie dzienni nie będą swoistą konkurencją dla Żłobka i Klubu dziecięcego. Jestem jednak przekonany, że będą dobrym uzupełnieniem w obszarze opieki nad najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy.

Z usług opiekuna będą mogli korzystać mieszkańcy całej gminy, nie bez znaczenia jest również to, że uzyskamy wykwalifikowane osoby do sprawowania opieki nad dziećmi, które po zakończeniu projektu będą miały dużo większe możliwości na pracę. Stąd też w miesiącu marcu przedłożyłem Radzie Miejskiej stosowne projekty uchwał, a w miesiącu kwietniu podpisałem Porozumienie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego w ramach projektu „Powrót do zatrudnienia”.      

W ostatnim dniu kwietnia Burmistrz Lewina Brzeskiego ogłosił otwarty konkurs, którego celem jest wyłonienie opiekunów dziennych. W ramach realizowanego projektu Wojewódzki Urząd Pracy przeszkolił już dwie osoby, które mogą brać udział w konkursie i jak zakładamy od czerwca podjąć opiekę nad dziećmi. Chętne trzy osoby zgłosiły swój akces w Projekcie i oczekują na szkolenie.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Projekcie, zarówno rodziców jak i osoby, które są gotowe podjąć się pracy w charakterze Opiekuna dziennego, prosimy o kontakt z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu.

Więcej informacji na temat projektu "Powrót do zatrudnienia"