×
Wyszukaj w serwisie
×

„Piękna Wieś Lewińska 2014”

Regulamin konkursu „Piękna Wieś Lewińska 2014”

 

1.Cel konkursu:

Celem konkursu jest promowanie wśród mieszkańców gminy przykładów gospodarności, zaradności, pomysłowości oraz postaw aktywnych i otwartych.

2.Organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Lewina Brzeskiego.

3. Konkurs obejmuje następujące kategorie:

 

      A.  Najpiękniejsza Wieś

Udział może wziąć każda miejscowość wiejska o statusie sołectwa w Gminie Lewin Brzeski.

 

      B.  Najlepszy projekt

Udział mogą  wziąć przedsięwzięcia, których zakończenie realizacji nastąpiło w latach 2013-2014.

 

4.Warunki uczestnictwa:

4.1.Zdobycie w 2013r. I miejsca w konkursie w kategorii „Najpiękniejsza Wieś” wyklucza udział laureata w tej samej kategorii w tegorocznej edycji konkursu.

4.2.Zdobycie w 2013r. I miejsca w konkursie w kategorii „Najlepszy projekt” wyklucza ponowne zgłoszenie projektu do konkursu.

4.3.W przypadku gdy do kategorii wymienionych w pkt 3 zgłoszone zostaną nie więcej niż trzy wsie / projekty organizator ma prawo do odstąpienia z przeprowadzenia konkursu w danej kategorii.

 

5.Terminarz konkursu:

a)maj – ogłoszenie konkursu na terenie gminy Lewin Brzeski,

b)do 30 czerwca – termin składania deklaracji zgłoszenia udziału w konkursie,

c)wizje lokalne przez zespół komisji konkursowej – lipiec-sierpień

d)wrzesień – podsumowanie konkursu, wręczenie nagród na Dożynkach Gminnych

6.Ocena:

Oceny sołectw dokona Komisja powołana przez Burmistrza Lewina Brzeskiego, w oparciu o punktację niniejszego regulaminu, ustalając laureatów od 1 – 3 miejsca.

 

6.1.    Kryteria oceny i punktacja:   Kategoria „Najpiękniejsza Wieś”                         100 pkt

6.1.1. estetyka terenów publicznych (utrzymanie zieleni, ukwiecenie, czystość)      0 – 25

6.1.2. estetyka posesji (utrzymanie zieleni, ukwiecenie, czystość)                         0 – 25

6.1.3. zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz wsi, w tym:

      - trwałość projektów realizowanych we wsi: 0 – 25

      - ilość inicjatyw w 2013-2014 roku (festyny, wydarzenia kulturalne i inne)    0 – 25

        wg kryterium:

Ilość mieszkańców

Ilość inicjatyw

0 – 200

3

201 – 400

4

401 – 600

5

601 – 800

6

801 – 1000

7

Powyżej 1000

8

6.2.    Kryteria oceny i punktacja:      Kategoria „Najlepszy projekt”                        100 pkt

6.2.1   Innowacyjność, pomysłowość, wzorcowy charakter projektu                        0 - 25

6.2.2.  Funkcjonalność i poziom wykorzystania projektu po jego zakończeniu         0 - 35

6.2.3. Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację i funkcjonowanie projektu  0 - 30

6.2.4.  Udokumentowanie stanu wyjściowego i realizacji                                        0 - 10

                 ( materiał dokumentujący do wglądu  podczas wizytowania wsi)

7.Źródła finansowania:

7.1. Środki finansowe na nagrody pochodzą z budżetu gminy.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: DOCformularz zgloszeniowy.doc (23,50KB)