×
Wyszukaj w serwisie
×

Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław

Wzrost bezpieczeństwa energetycznego, zdolności przesyłowych i dywersyfikacja źródeł dostaw gazu w Polsce i Europie, a także znaczne wpływy do budżetu gmin - to największe korzyści, jakie przyniesie planowana budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław.

O inwestycji

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przygotowuje się do budowy gazociągu relacji Zdzieszowice - Wrocław. Nowa nitka sieci przesyłowej będzie liczyła aż 130 kilometrów długości i 1000 mm średnicy, a gaz tłoczony będzie nią pod ciśnieniem 8,4 MPa.

 Gazociąg Zdzieszowice - Wrocław będzie realizowany w dwóch województwach:

  • opolskim w gminach: Skarbimierz, Olszanka, Lewin Brzeski, Dąbrowa, Komprachcice, Opole, Prószków, Tarnów Opolski, Krapkowice, Gogolin, Zdzieszowice i Leśnica o długości ok. 89 km,
  • dolnośląskim, w gminach: Długołęka, Czernica, Siechnice, Domaniów i Oława o długości ok. 41 km.

W ramach tej inwestycji powstanie także odgałęzienie od powyższego gazociągu relacji Kąty Opolskie – Przywory, o długości około 4 km i średnicy 400 mm.  Natomiast w gminie Leśnica gazociąg Zdzieszowice – Wrocław zostanie połączony z gazociągiem relacji Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle.

Korytarz gazowy Północ-Południe

1.jpeg

Nowy fragment sieci przesyłowej w gminie Lewin Brzeski przebiegał będzie w większości wzdłuż już istniejącego gazociągu przez miejscowości Strzelniki, Łosiów, Leśniczówka, Buszyce, Skorogoszcz, Chróścina i Borkowice. Dzięki takiej lokalizacji inwestycja nie będzie powodowała nowych ograniczeń dla właścicieli gruntów. Łącznie na terenie gminy powstanie około 18,5 km gazociągu. Cała jego trasa zostanie trwale oznakowana żółtymi słupkami z betonu lub z PCV. Strefa kontrolowana nowego gazociągu, czyli obszar, na którym nie mogą znajdować się żadne zabudowania wyniesie 12 metrów.

Trasa gazociągu w województwie opolskim

2.jpeg

O inwestorze

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., to jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. Kluczowym zadaniem spółki jest transport paliw gazowych siecią przesyłową  na terenie całego kraju do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.

Korzyści z realizacji inwestycji

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Wrocław wpłynie na zwiększenie zdolności przesyłowych gazu w rejonie Opolszczyzny oraz Dolnego Śląska. Inwestycja ta jest także kluczowym projektem dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy. Nowy gazociąg będzie stanowił ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem LNG w Chorwacji. O tym, jak ważna jest ta inwestycja może świadczyć fakt, że Komisja Europejska wpisała budowę gazociągu na listę projektów o znaczeniu wspólnotowym tzw. PCI („Project of Common Interest”).

Ważną korzyścią dla gminy będzie corocznie odprowadzany przez spółkę GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na jego terenie. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.

Budowa sieci gazociągowej zwiększy też atrakcyjność terenów przeznaczonych pod nowe inwestycje.

Wszyscy właściciele nieruchomości, na których zlokalizowany będzie nowy gazociąg otrzymają odszkodowanie z tytułu wybudowania gazociągu.

Postępy w realizacji inwestycji

Obecnie opracowywana jest przez Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa „GAZOPROJEKT” S.A. dokumentacja projektowa związana z inwestycją. Pozyskano potrzebne materiały geodezyjne i wytyczono wstępnie trasę gazociągu. Kolejnym etapem realizacji inwestycji będzie zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy w celu wprowadzenia projektowanego gazociągu do tych planów. 

W związku z inwestycją przeprowadzone zostały spotkania informacyjne z Wojewodą Opolskim, a także przedstawicielami władz lokalnych gmin oraz powiatów.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w 2018 roku.

Standardy realizacji inwestycji

Warto podkreślić, że w trosce o bezpieczeństwo i niezawodność przesyłu gazu oraz wymagania ochrony środowiska spółka GAZ-SYSTEM S.A. podczas realizacji inwestycji stosuje nowoczesne i sprawdzone technologie. Wykorzystuje przy tym najlepszej jakości materiały oraz najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń. Przy budowie gazociągu zastosowane zostaną rury stalowe o zwiększonej wytrzymałości i specjalna izolacja, spawanie wykonywane będzie automatycznie lub półautomatycznie, zaś sam gazociąg zostanie poddany hydraulicznym próbom specjalnym (stresowym), a każda spoina będzie kontrolowana przez specjalistyczne badania. Daje to gwarancję bezawaryjnej eksploatacji i zabezpiecza przed emisją gazu do środowiska, wód powierzchniowych czy podziemnych.

Odpowiedzialne inwestycje

Wszystkie inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są realizowane z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz zgodnie z wymogami prawa polskiego i unijnego. Dla wszystkich budowanych gazociągów uzyskuje się decyzje środowiskowe, a realizacja inwestycji uwzględni zawarte w nich wytyczne. Ponadto prowadzony będzie stały monitoring zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, wody i gleby, a materiały wykorzystywane do budowy gazociągów posiadają niezbędne atesty i certyfikaty.

Wsparcie Unii Europejskiej

Opracowanie dokumentacji projektowej gazociągu współfinansowane jest ze środków unijnych z Europejskiego Programu Transeuropejska Sieć Energetyczna (TEN-E).

Budowa gazociągu relacji Zdzieszowice - Wrocław planowana jest do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kontakt

Informacje na temat gazociągu można uzyskać na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A.

http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/zdzieszowice-wroclaw/

oraz w Oddziale Spółki

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Oddział w Świerklanach

ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany

tel. 32 43 92 500

e-mail:

3.jpeg