×
Wyszukaj w serwisie
×

„…najważniejsze jest dziecko.”

 

logotypy_POKL-PDZ-WUP-UE_kolor.jpeg

opiekun dzienny.jpeg W kwietniu tego roku Pan Artur Kotara, Burmistrz Lewina Brzeskiego, podpisał z Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu porozumienie w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji opiekuna dziennego, w ramach realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy projektu pn. „Powrót do zatrudnienia”.

Idea projektu jest bardzo ciekawa i atrakcyjna, zarówno dla rodziców dzieci najmłodszych, którzy chcą podjąć pracę zawodową, jak i osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji opiekuna dziennego. Projekt zakłada przeszkolenie osób chętnych i posiadających odpowiednie predyspozycje do podjęcia opieki nad małymi dziećmi. Z zasady osoby te powinny posiadać odpowiednie warunki lokalowe do sprawowania opieki nad dziećmi, chociaż ustawa, w oparciu o którą realizowany jest projekt, dopuszcza  sprawowanie opieki w domu rodzica.

Z osobą po odpowiednim szkoleniu kończącym się egzaminami oraz po odbyciu zajęć praktycznych w instytucjach sprawujących opiekę nad małymi dziećmi, burmistrz może podpisać umowę w sprawie opieki nad konkretnym dzieckiem. Osoba taka wpisywana jest do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez burmistrza w Biuletynie Informacji Publicznej.

Stawkę wynagrodzenia dla opiekuna za godzinę sprawowanej opieki nad dzieckiem oraz wysokość opłaty za jedną godzinę świadczeń opiekuna dziennego, którą wnosi rodzic dziecka, ustaliła Rada Miejska w Lewinie Brzeskim w marcu bieżącego roku. Uwzględniając sugestie rodziców Burmistrz Lewina Brzeskiego przedłoży na najbliższą sesję Rady Miejskiej projekt uchwały obniżającej stawkę opłaty wnoszonej przez rodziców za godzinę świadczenia opieki nad dzieckiem.

Po podpisaniu porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy Burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert, który zakończył się pod koniec maja i pozwolił wyłonić dwie osoby gotowe do podjęcia pracy w charakterze opiekuna dziennego. Z początkiem czerwca udało się doprowadzić do porozumienia pomiędzy kandydatem na opiekuna dziennego a rodzicem i podpisania umów finalizujących sprawę. Okazało się, że ten końcowy etap, to uzgodnienie pomiędzy rodzicem i opiekunem dziennym, jest najtrudniejszy i wymaga od wszystkich stron dużej cierpliwości i delikatności. Burmistrz, Pan Artur Kotara mówi – „wcale się temu nie dziwię, jako urzędnicy potrafimy sprawnie i szybko przygotować stosowne projekty uchwał, ogłosić i przeprowadzić procedury konkursowe, przygotować umowy, ale na końcu tych administracyjnych działań jest czas na coś więcej niż sprawna administracja, czas na decyzje rodziców, zawsze zatroskanych o swoje małe pociechy, czas na poznanie opiekuna, na rozmowy o potrzebach malucha, bo przecież w tym całym procesie najważniejsze jest dziecko. Dlatego też cieszę się bardzo, że instytucja dziennego opiekuna zaczęła w naszej gminie działać, a rodziców zainteresowanych skorzystaniem z takiej formy opieki i powrotem do pracy zapraszam do współpracy.”

logo.jpeg