×
Wyszukaj w serwisie
×

Nowe perspektywy dla osób bezrobotnych w powiecie brzeskim

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, iż od lipca 2014r rozpoczyna realizację dwóch nowych projektów, w których  zaplanowano pomoc dla bezrobotnych w formie nowych instrumentów wprowadzonych na podstawie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dziennik Ustaw z 2014r poz.598).

 1. Rynek pracy dla młodych – projekt  skierowany  do 150  bezrobotnych w wieku do 30 roku życia.

Budżet projektu wynosi 1 mln. zł. W projekcie zaplanowano następujące formy pomocy:

 • refundację składek ZUS dla 10 bezrobotnych podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy
 • bon zatrudnieniowy dla 10 osób
 • bon na zasiedlenie dla 5 osób
 • bon stażowy dla 95 osób
 • bon szkoleniowy dla 30 osób

    

 1. Aktywni w każdym wieku- projekt skierowany do 50 bezrobotnych w wieku od 50 do 60 lat. Budżet  projektu wynosi 210 tys. zł. W projekcie zaplanowano:
 • refundację wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy (do 840 zł miesięcznie)
 • z zobowiązaniem do dalszego zatrudnienia bezrobotnego na okres 6 m-cy.

 

Nowe formy pomocy dla bezrobotnych do 30 roku życia.

 

BON SZKOLENIOWY

           Bon szkoleniowy zgodnie stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia..

          Bon może otrzymać zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy osoba bezrobotna, która:

 • nie ukończyła 30 roku życia,
 • złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego i został on rozpatrzony  pozytywnie
 • uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia.

Przyznanie i realizacja bonu następuje na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania.

           W ramach bonu szkoleniowego, w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia, zostaną sfinansowane koszty:

 • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych;
 • przejazdu na szkolenia w wysokości:

       #do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,

       #od 150 zł 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin;

 •  zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, w wysokości:

      # do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,

      # powyżej 550 zł do 1.100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do 150 godzin,

      # powyżej 1.100 zł do 1.500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

         W sytuacji, gdy koszt szkolenia przekracza wysokości określoną w bonie, osoba bezrobotna sama pokrywa koszty przekraczające wskazany limit.

 

BON STAŻOWY

              Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 kolejnych miesięcy.

              Bon może otrzymać zarejestrowana osoba bezrobotna, która:

 • nie ukończyła 30 roku życia,
 • złożyła wniosek o przyznanie bonu stażowego i go otrzymała
 • wskazała pracodawcę do realizacji stażu, który zobowiązał się zatrudnić ją po zakończeniu stażu na okres 6 miesięcy.

               Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania. Osoba, która otrzymuje bon stażowy może wziąć udział w stażu tylko na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy. Bezrobotnemu odbywającemu staż realizowany w ramach bonu stażowego przysługuje stypendium stażowe.

               Starosta wypłaca pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy  premię w wysokości 1500 zł.

 

BON ZATRUDNIENIOWY

                Bon zatrudnieniowy, stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego do 30. roku życia na okres 18 miesięcy, części kosztów wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Bonu zatrudnieniowy może być przyznany na wniosek bezrobotnego na podstawie indywidualnego planu działania.

               Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawartej między starostą a pracodawcą, w ramach której:

 • pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy;
 • starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy, w wysokości 100 proc. kwoty zasiłku (w chwili obecnej 831,10 zł miesięcznie).

 

Dodatkowo pracodawca zobowiązany jest do dalszego utrzymania zatrudnienia przez okres 6 miesięcy po zakończeniu refundacji.

 

BON NA ZASIEDLENIE

              Bon na zasiedlenie może być przyznany na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia na podstawie umowy pomiędzy starostą a bezrobotnym w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

 • z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
 • będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

               Wysokość środków przyznanych w ramach bonu nie może być wyższa niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę ( w chwili obecnej 7.790,62 zł.)

 Bezrobotny, który otrzymał bon, jest zobowiązany w terminie :

 • do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
 • do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
 • do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

 

W przypadku nie wywiązania się z powyższych obowiązków kwota bonu podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

 

REFUNDACJA SKŁADEK ZUS należnych od pracodawcy.

              Pracodawca, który zatrudni skierowanego bezrobotnego w wieku do 30 roku życia podejmującego zatrudnienie po raz pierwszy, może ubiegać się o refundacje poniesionych kosztów na refundację składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie , nie przekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia krajowego (840 zł miesięcznie).

Pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania przez okres 6 miesięcy po zakończeniu refundacji.

Refundacja kosztów składek na ubezpieczenie społeczne jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Nowa forma pomocy dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

              Pracodawca, który zatrudni skierowanego bezrobotnego w wieku 50-60 lat, może ubiegać się o refundacje poniesionych kosztów na wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie zawartej z PUP, nie przekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia krajowego (840 zł miesięcznie).

Pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania przez okres 6 miesięcy po zakończeniu refundacji.

Refundacja kosztów składek na ubezpieczenie społeczne jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

              Z nowych form pomocy mogą skorzystać wyłącznie bezrobotni, dla których doradca klienta ustalił profil pomocy II a udział w aktywnych formach pomocy wynika z realizacji Indywidualnego Planu Działania.

             Zapraszamy osoby bezrobotne do 30 roku życia do pobierania wniosków o wydanie bonów i składanie ich w terminie do 18 lipca 2014r w PUP w Brzegu.

             Wnioski pracodawców o zawarcie umowy w sprawie refundacji składek ZUS dla osoby podejmującej zatrudnienie po raz pierwszy ( do 30 roku życia) oraz w sprawie refundacji części wynagrodzenia dla osób w wieku powyżej 50 roku życia rozpatrywane będą na bieżąco do wyczerpania limitu środków finansowych.

Wnioski do pobrania będą zamieszczane systematycznie na stronie www.pup.brzeg.pl.

Szczegółowe informacje w sprawie projektów można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, tel. 774441390-92 oraz Filii PUP w Grodkowie tel. 774155495.